មណ្ឌល​សិក្សា

ការប្រកួត FOREX

2019-07-16

2019-08-01 00:00:00~2019-08-14 23:59:59

0 / 999

2019-09-01 00:00:00~2019-09-30 23:59:59

2019-2020 Premier League Forex Contest
Play Like the Blades
Trade Like the Pros


Trade Your Way to Victory with Sheffield United
Have you got what it takes to be on top?
We are Premier League We are Premier Traders!


Contest Date
2019.08.01-2020.03.31 23:59:59 (UTC +3)
Each calendar month is counted as 1 round, 8 rounds in total.


Scoring Standard
Forex Contest
(Ending Equity – Total Deposit)/ Total Deposit x 100%
VIP Section
Achieving target net deposit and trading volume (standard lot)


Awards:
Forex Contest
Grand Prize: UK Premier League Sheffield United Football Club Home Game VIP Tickets x 2 plus $3,000 USD Travel Allowance.
Second Prize: UK Premier League Sheffield United Football Club Home Game VIP Ticket x 1 plus $1,500 USD Travel Allowance
Third Prize: Sheffield United Football Club Team Manager/ Players’ Autographed Football or Jersey.
Fourth to Eighth Prize: Sheffield United Football Club Team Swag, e.g. jersey, football stockings, scarf, beanie... etc. (USG will provide swag items).
VIP Section
A. Premier League Grand Award
     UK Premier League Sheffield United Football Club Home Game VIP Tickets x 2 plus + $3,000 USD Travel Allowance + SUFC 2019/20 New Kit (jersey + shorts).
B. Premier League Laurel Award
     UK Premier League Sheffield United Football Club Home Game VIP Ticket x 1 plus $1,500 USD Travel Allowance and SUFC 2019/20 New Kit (jersey + shorts).
C. Premier League Honour Award
     UK Premier League Sheffield United Football Club kit (jersey & shorts).


Activity Details:
https://www.usgfx.com/sponsorships/usg-forex-contest-home

បាន​បិទ​ការចុះឈ្មោះ

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ