ការស្នើសុំ​បើក​គណនីសាកល្បង

ការស្នើសុំ​បើក​គណនីសាកល្បង

Platform
នាមខ្លួន​ម្ចាស់សំណើ
នាមត្រកូល​ម្ចាស់សំណើ
ប្រទេស​តាំងលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ម្ចាស់សំណើ
លេខទូរសព្ទ​ម្ចាស់សំណើ

ព័ត៌មាន​អំពី​គណនីសាកល្បង

តើ​អ្នក​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍​លើ​ការជួញដូរ Forex តែ​មិន​ដឹង​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើមមែនទេ?
បើក​គណនីសាកល្បង​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់ USG USD 100,000 ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ហើយ​អនុវត្ត​ការជួញដូរ​ក្នុង​បរិយាកាស​ទីផ្សារ​ពិតប្រាកដ។

  • ជួញដូរ​ដោយ​គ្មាន​ហានិភ័យ​រយៈពេល 30 ថ្ងៃ។
  • គ្មាន​បំណុល​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ។
  • ទទួលបាន​របាយការណ៍​វិភាគ​ទីផ្សារ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។
  • ដកពិសោធន៍​ការយល់ដឹង​លើ​បញ្ហា​គំនូសតាង និង​ការជួញដូរ​តាម​សម្រង់តម្លៃ​ភ្លាមៗ។

ការជូនដំណឹង​

គោលការណ៍​សិទ្ធិ​ឯកជន

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ