មណ្ឌល​សិក្សា

មគ្គុទេសក៍​ជួញដូរ

ទាញយកឯកសារ​មគ្គុទេសក៍​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេសរបស់​យើងដោយ​ឥគិតថ្លៃ​ និង​ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការជួញដូរ​របស់អ្នកដោយជោគជ័យ!

Download USG Professional Forex Trader's Guide for Free --- Sign-in now and get your trading off a flying start!

នៅពេល​ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកត្រូវបានពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​មើល​រួចរាល់​ហើយ គេ​នឹង​ផ្ញើ​សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិកចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​សារចូល​របស់អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់។

verificationcode

កម្មវិធី​សិក្សា​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដែល​រួមបញ្ចូលមុខវិជ្ចា​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន គឺ​ជា​គន្លឹះ​ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្នុងការ​ជួញដូរ​របស់អ្នក ហើយ​ទំព័រ​មគ្គុទេសក៍​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេសឆ្នាំ 2020 របស់​យើង គឺ​ជា​​កន្លែង​ដ៏អស្ចារ្យ​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ​បំផុត​អំពី​ការជួញដូរ FX។

Come and learn all the basics of FX Trading, and the latest knowledge of the FX market!

វិស័យដែលគ្របដណ្ដប់ រួមមាន ៖

  • ការជួញដូរ​ FX នៅ​លើទីផ្សារ​​ពិភពលោក
  • ផលប្រយោជន៍​នៃ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​អន្តរជាតិ
  • កំណត់និយមន័យ និង​អត្ថន័យ​នៃ​កម្រង​ពាក្យ FX សំខាន់ៗ
  • ការវិភាគ​តាម​បច្ចេកទេស
  • ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ និង លុយកាក់
  • ចិត្តសាស្ត្រ​របស់​អ្នកជួញដូរ
  • បេសកកម្ម និង​គោលដៅ​របស់​អ្នកជួញដូរ
  • Why Choose USG: The advantages of USG

Want to learn more about FX Trading? Check out our educational pages:

USGFX-TV Fan Page
TV USGFX Channel

Useful Tools:

FX Dictionary
Economic Calendar
Recognia Trading System

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ