ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

ការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រចាំថ្ងៃ

ការជួញដូររបស់អ្នកមានស្ថានភាពល្អ ដូចការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុបែបបច្ចេកទេសរបស់អ្នក ដូច្នេះ សូមទទួលយកការវិភាគដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចទទួលយកបាន និងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

យើងផ្ដល់អំណាចឱ្យអ្នក តាមរយៈចំណេះដឹងផ្នែកទីផ្សារ និងរបាយការណ៍វិភាគហិរញ្ញវត្ថុបែបបច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូច្នេះ អ្នកអាចជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារជាមួយនឹង ភាពឆាប់រហ័ស ភាពងាយស្រួល និងភាពជឿទុកចិត្ត។

អភិក្រម Chartist សូចនាករគណិតសាស្ត្រ និងតារាង Japanese Candlesticks ត្រូវបានប្រើដើម្បីដកស្រង់របាយការណ៍វិភាគបែបបច្ចេកទេសស៊ីជម្រៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

អតិថិជនរបស់ USGFX ទទួលបានរបាយការណ៍ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ ៖

  • ការពិនិត្យមើល​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ប្រចាំថ្ងៃ - ព័ត៌មានសង្ខេប​ពេលព្រឹក ( មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស & ចិន )
  • ការពិនិត្យមើល​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ប្រចាំថ្ងៃ - ព័ត៌មានសង្ខេបពេលរសៀល ( មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស & ចិន )

អតិថិជនរបស់ USGFX មានលទ្ធភាពចូលប្រើសេវាកម្រិតខ្ពស់នេះជាពិសេស ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់ - វាជាវីធីមួយផ្សេងទៀតដែលយើងបម្រើអតិថិជនរបស់យើង។

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ