ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

ទូរទស្សន៍ FOREX

ទទួលបាន​ដំណឹង​ថ្មីៗបំផុត​អំពី​ទីផ្សារ និង​សេចក្តីអធិប្បាយ​ភ្លាមៗ​នៅ​ត្រង់!

  • ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​របស់​អឺរ៉ុប & ចក្រភពអង់គ្លេស ៖ អ្នក​ផ្ដល់សន្ទនិយភាព​លើ​ទីផ្សារ​ធំៗ (អ្នកមានលុយ និង​មាន​អំណាច​ធំៗ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ) នៅ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប និង​ទំនាក់ទំនង​ដំណើរការ​ទីផ្សារ
  • អ្នក​ផ្ដល់សន្ទនិយភាព​លើ​ទីផ្សារ​ធំៗ (អ្នកមានលុយ និង​មាន​អំណាច​ធំៗ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ) កំពូលៗ​នៅ​ទីផ្សារ​អាស៊ី និង​បុគ្កល​សំខាន់ៗ
  • Tech Stocks ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ចេញ​ពី​ស្ទូឌីយោ NASDAQ
  • ព៍ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព FX ប្រចាំថ្ងៃ, ប្រេង និង​ផលិតផលមិនទាន់កែឆ្នៃ​ដែល​មានជា​អាទ៍ ការព្យាករណ៍​និន្នាការ​របស់ TRADING CENTRAL
  • សម្ភាសន៍ ៖ ក្រុមអ្នកជួញដូរ, អ្នកវិភាគ, សេដ្ឋកិច្ចវិទូ, អ្នកកាន់កាប់​ក្រុមហ៊ុន NYSE ជាដើម

បាន​បញ្ចូល​គណនីសាកល្បង​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់ $100,000
ឬ​ចុះឈ្មោះប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​មួយ​ខាងក្រោម
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ