មណ្ឌល​សិក្សា

លម្អិត​អំពី​កិច្ចសន្យា CFD

កិច្ចសន្យា CFD ដែល USGFX ផ្ដល់ជូន គឺអាស្រ័យលើតម្លៃកិច្ចសន្យាអនាគតនៃសន្ទស្សន៍ពិតប្រាកដ។ ផ្អែកលើគម្លាតទីផ្សារពិតប្រាកដ គម្លាតរបស់យើងអាចខុសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាខាងក្រោម។

​ឈ្មោះ​ផ្សារហ៊ុនទំហំ​តាម​កិច្ចសន្យារូបិយប័ណ្ណកម្រៃជើងសារ
S&P500e
Standard & Poor's 500
Chicago Mercantile Exchange50USD10
NAQ100
NASDAQ-100
Chicago Mercantile Exchange20USD10
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
Euronext Paris10EUR10
UK_100e
FTSE 100 Index
London Stock Exchange10GBP10
JP225e
Nikkei 225
Chicago Mercantile Exchange500JPY10
HSIe
Hang Seng Index
Hong Kong Stock Exchange20HKD10
AUS200
S&P/ASX 200
Australian Securities Exchange10AUD10
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
New York Mercantile Exchange1000USD10
OILUK
Brent Crude
Intercontinental Exchange, Inc.1000USD10
SPX35
IBEX 35
Madrid Stock Exchange5EUR10
US_30e
Dow 30
Chicago Mercantile Exchange5USD10
DE_30
German stock index
Frankfurt Stock Exchange5EUR10
EURO50EUREX10EUR10
BTCUSDBITCOIN1USD10
CHN50SGX10USD10
XNGUSDNYMEX20000USD10

ម៉ោងជួញដូរ CFD

ឈ្មោះម៉ោង​ជួញដូរ
(ម៉ោង​ប្រព័ន្ធ)
ចំនួន Lots ជា​មធ្យមជំហាន Lots
S&P500e
Standard & Poor's 500
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
NAQ100
NASDAQ-100
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
09:00-23:000.10.1
UK_100e
FTSE 100 Index
09:00-23:000.10.1
JP225e
Nikkei 225
02:00-22:150.10.1
HSIe
Hang Seng Index
04:15-07:00 ; 08:00-11:150.10.1
AUS200
S&P/ASX 200
02:50-09:30 ; 10:10-24:000.10.1
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
01:00-23:550.10.1
OILUK
Brent Crude
03:00-23:550.10.1
SPX35
IBEX 35
10:00-18:300.20.2
US_30e
Dow 30
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.20.2
DE_30
German stock index
09:00-23:000.20.2
EURO5009:00-23:000.10.1
BTCUSD00:00-24:0011
CHN5004:00-11:30 ; 12:00-23:450.10.1
XNGUSD01:00-24:000.10.1

កំណត់ចំណាំ​លើ​តារាង​នានា

អតិថិជនអាចយកចំណេញពីការឡើងចុះថ្លៃក្នុងតម្លៃភាគហ៊ុន ដោយជួញដូរ CFDs របស់យើងលើសន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន។ គួរកត់សម្គាល់ថា CFDs ត្រូវទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

  • ម៉ោងជួញដូរខាងលើ គឺស្របទៅតាមម៉ោងកម្មវិធី។
  • គម្លាតអាចមានការប្រែប្រួល ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារមិនទៀងទាត់។ USGFX រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគម្លាតនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។
  • ទំហំប្រតិបត្តិការជាអប្បបរមាក្នុងមួយ Lot ស្មើនឹង 1/10 នៃកិច្ចសន្យា។
  • នៅពេលអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណផ្សេងក្រៅពីរូបិយប័ណ្ណគោលរបស់អ្នក ប្រាក់ចំណេញ ឬ ខាតរបស់អ្នក នឹងទទួលបានជារូបិយប័ណ្ណនោះ ហើយនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណនោះ។ តាមលំនាំដើម យើងនឹងប្ដូរសមតុល្យវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមានទាំងអស់ នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ទៅជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
  • CFDs លើសន្ទស្សន៍ គឺជាប្រតិបត្តិការគ្មានកាលកំណត់ ដែលមិនចេះផុតកំណត់។ រាល់ថ្ងៃដែលប្រកាន់យកស្ថានភាពមួយ ការកែតម្រូវ ត្រូវបានគណនាដើម្បីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃការប្រាក់ និងភាគលាភ។ ការកែតម្រូវការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានគណនាសម្រាប់ស្ថានភាពទាំងឡាយដែលត្រូវបានបើកមុនម៉ោង 23:00 (GMT) និងដែលនៅតែបន្ដបើកក្រោយម៉ោង 23:00 (GMT)។ ការកែតម្រូវទាំងនេះ ត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់គណនីរបស់អតិថិជន។

អត្រា​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ​មាន​ការគណនា​ដូច​ខាងក្រោម ៖
S = L*P*D*V
ក្នុង​ករណី ៖

  • S= ចំនួន​​ទឹកប្រាក់​ជួញដូរ​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ
  • L= ទំហំ Lot តាម​កិច្ចសន្យា
  • P= អត្រា​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ (pips) នៃ​ផលិតផល CFD
  • D= ចំនួន​ថ្ងៃ​នៃ​ការគណា​អត្រា​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ​
  • V= តម្លៃ pip នីមួយៗ​សម្រាប់ផលិតផល CFD​

NOTE: For any position opened before 23:59 on Wednesday that is still open after 23:59 on Wednesday, the daily interest credit or debit will be made for three days as opposed to one day. This three-day adjustment covers settlement of trades over the weekend.

Investors can see trading rollover rates on the MT4 trading platform, as follows:

Place your mouse on the symbol within the MT4 market watch window→Right-click→Specification to see the rollover rates for related commodities.

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ