មណ្ឌល​សិក្សា

សន្ទានុក្រម​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស (FOREX) របស់អ្នក

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW

A

របាយការណ៍គណនី

របាយការណ៍​គណនី USG នឹង​បង្ហាញ​នូវ​សកម្មភាព​ឥណពន្ធ និង​ឥណទាន​របស់​អតិថិជន​ក្នុង​រយៈពេល​កំណត់មួយ​ដល់អតិថិជន។

Window បង្ហាញ​ស្ថានភាព​គណនី

Window ​ស្ថានភាព​គណនី បង្ហាញពី​ការតាមដានប្រាក់តម្កល់​នៅ USG ដែល​រួមមាន សមតុល្យគណនី ប្រាក់ចំណេញនិងខាតមិនទាន់ទទួលស្គាល់លើស្ថានភាពចំហ។ លើសពីនេះ វា​បង្ហាញ​ប្រាប់​អំពី​ការបញ្ជាក់​ជា​តួលេខ និង​ក្រាហ្វិក នៃ​កម្រិតប្រាក់តម្កល់​នៅ​លើ USG សម្រាប់​អតិថិជន​ ក្នុង​ស្ថានភាពចំហបច្ចុប្បន្ន។

តម្លៃ​​គណនី

តម្លៃ​​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​គណនី​អតិថិជន ដោយ​បង្ហាញ​នូវ​ចំនួនទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​តម្កល់ទុក និង​ការកែប្រែ​ទាំងឡាយ​​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ប្រាក់ចំណូលនិងខាត​ដែល​បាន​ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និង​ស្ថានភាពបិទ។ តម្លៃ​នេះ​ក៏​រួម​មានឥណទាន និង​ឥណពន្ធ​ដែល​បាន​ពី​កំណត់ហេតុ​រំកិល​ប្រចាំថ្ងៃ កម្រៃជើងសារ ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ឬ​ ថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ធនាគារ (បើមាន)។

តម្រូវការសរុប

គឺជាតម្រូវការ​សរុប​ចំពោះ​មុខ​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច។ វារួម​មានតម្រូវការ​នៃ​វិស័យ​ឯកជន និង​សាធារណៈ​ចំពោះ​មុខ​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​ក្នុង​ប្រទេស ក៏​ដូចជា​ក្រៅប្រទេស។

ហានិភ័យ​សរុប

គឺជាទំហំ​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​អតិថិជន​ម្នាក់ៗ​​ចំពោះ​ការឡើងចុះ​តម្លៃ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទីផ្សារ។

ការផ្គត់ផ្គង់សរុប

គឺជាការផ្គត់ផ្គង់សរុបនូវ​មុខ​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច ​ដែល​បាន​ពី​ប្រភព​ក្នុង​ស្រុក (ដោយរួម​ទាំង​ការនាំចូល) ដែល​អាច​ឆ្លើយតប​នឹង​តម្រូវការសរុប។

កិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀង​របស់​អតិថិជន​នៅ​លើ USG។ អតិថិជន​គ្រប់ៗ​រូប​ត្រូវ​តែ​អាន និង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​របស់​អតិថិជន​នៅ​លើ USG សិន មុន​នឹង​បើក​គណនី​មួយ​ជាមួយនឹង USG។

សំណើ

កម្មវិធី​សហ្វវែរ​របស់ USG។

ការបង្កើនតម្លៃ

បរិយាយប្រាប់​អំពី​កំណើន ឬ​ពង្រឹងតម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​ការឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង​នៃ​ទីផ្សារ

ការទិញចូល-លក់ចេញភ្លាមៗដើម្បីចំណេញ

ការទិញ និង​ការលក់​ដែលកើតឡើងព្រមគ្នា​នៅ​តាម​ទីផ្សារ​ផ្សេងៗ​ដែល​មានជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដូចៗ​គ្នា ឬ​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមមូល​ដើម្បី​បាន​ចំណេញ​ពី​ភាពខុសគ្នា​នៃ​តម្លៃ ឬ​រូបិយប័ណ្ណ។

ការបែងចែកនូវទ្រព្យសកម្ម

ការបែងចែក​ប្រភេទ​ទុន​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​វិនិយោគ​ខុសៗ​គ្នា​ ដើម្បី​ព្យាយាម​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​នូវ​ចំណូល​ពីប្រភពផ្សេងគ្នា ឬ​អតិបរមា។

តម្លៃ​លក់ចេញ

តម្លៃ​ដែល​គេ​ស្នើលក់រូបិយប័ណ្ណ ឬ​សញ្ញាប័ណ្ណ​របស់ USG ឬ​សមភាគី​ផ្សេងទៀត។

សេចក្ដីណែនាំ​ជាក់លាក់​ដែល​ត្រូវបានប្រាប់​ទៅ​អ្នកលក់ចែកចាយឱ្យ​ទិញ ឬ​លក់​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​ល្អបំផុត​ដែល​គេ​អាច​ទទួល​បាន។ ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ស្មើ​នឹង​ពាក្យ​ថា៖ 'នៅ​លើ​ទីផ្សារ' ឬ​មាន​ការបង្កប់ន័យ​ដោយ​អតិថិជន​ដែល​ចេញ​ពាក្យ​ថា៖ 'បញ្ជា​ទិញ/លក់​លើ​ទីផ្សារ'។

ការបញ្ជា​ឱ្យ​ជួញដូរ​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់/​តម្លៃ​ជាក់លាក់ ឬ​ល្អជាង​មួយ។

អ្នកលក់ចែកចាយ​ដែលមាន​​សិទ្ធិត្រឹមត្រូវ

ភាគី​ទី​បី​ដែល​អតិថិជន​ផ្ដល់​សិទ្ធិជួញដូរ ឬ​គ្រប់គ្រងលើ​គណនី​របស់​ពួកគេ។ ដោយ​ការជាប់ទាក់ទង ឬ​ផ្សេង​ពី​នេះ USG មិន​យល់ព្រម ឬ​ឯកភាព​ចំពោះ​​វិធី​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​នោះ​ឡើយ។ USG នឹង​មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការមិនគោរពតាម​វិធី​នោះ​ទេ។

សិទ្ធិ​អំណាច​ជួញដូរ​ដែល​មាន

ដោយសារ​តម្លៃទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី និង​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អតិថិជន (ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ពី​អត្រាប្ដូរប្រាក់​បន្ថែម​ដែល​មាន​ការបង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​តាម​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់) ដែល​អតិថិជន​អាច​នឹង​ទទួល​មាន។ តាមលក្ខណៈគណិតវិទ្យា សិទ្ធិ​អំណាច​ជួញដូរ​ដែល​មាន​ = (តម្លៃទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី * អានុភាព​ជួញដូរ​អតិបរមា) ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​ស្ថានភាព​ចំហ។

[ TOP ]

B

បុគ្គលិក​ទ្រទ្រង់ពីក្រោយ

ទំព័រ​នៃ​ផ្នែក​ជំនួយការ​អតិថិជន​របស់ USG ដែល​ទទួល​បន្ទុក​រៀបចំគណនី ការផ្ទេរប្រាក់​ចូល និង​ចេញ​ពី​គណនី​អតិថិជន បញ្ហា​ដំណើរការពិនិត្យសកម្មភាពជំនួញផ្ទៃក្នុង ការឆ្លើយសំណួរ​អតិថិជន និង​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន​ផ្សេងទៀត​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​នឹង​ការទិញ ឬ​ការលក់​គូ​រូបិយប័ណ្ណ។

ជញ្ជីងទូទាត់

កំណត់ត្រា​ជាប្រព័ន្ធ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិតប្រាកដ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់លាក់​សម្រាប់​ប្រទេស​មួយ​ដោយឡែក។ ប្រទេស​នានាមាន​ទាំងអតិរេកភាព​នៃ​ជញ្ជីងទូទាត់ មាន​ទាំង​ឱនភាព​នៃ​ជញ្ជីងទូទាត់។ ឱនភាព​នៃ​ជញ្ជីងទូទាត់​ដែល​មាន​រយៈពេល​យូរ អាច​នឹង​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការកម្រិត​លក្ខខណ្ឌ​លើ​ការផ្ទេរទុន និង/ឬ​ធ្លាក់​តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ។

ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម ឬ​តុល្យភាព​​ពាណិជ្ជកម្ម

តាម​ពាក្យ​ជាទូទៅ នេះ​គឺ​ជាតម្លៃ​ជាទឹកប្រាក់​នៃ​ការនាំចេញ​ដក​នឹង​នាំចូល​សម្រាប់​ប្រទេស​មួយ​ដោយ​ឡែក។ ឱនភាព​នៃ​ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម​កើត​មាន​នៅពេល​ដែល​ប្រទេស​មួយ​នាំចូល​ច្រើន​ជាង​នាំចេញ។ អតិរេកភាព​នៃ​ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម​កើត​មាន​នៅពេល​ដែល​ប្រទេស​មួយ​នាំចេញ​ច្រើន​ជាង​នាំចូល។ បើ​ប្រទេស​មួយ​មានឱនភាពពាណិជ្ជកម្ម​រយៈពេល​យូរ រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ធៀប​នឹង​ដៃគូ​ជំនួញរបស់ខ្លួន​អាច​នឹង​ធ្លាក់ ឬ​ចុះខ្សោយ ដោយ​ការបង្កើត​ឱ្យ​មាន​តម្លៃ​នៃ​ការនាំចូល​កាន់​តែ​ថ្លៃ និង​ការនាំចេញ​កាន់​តែ​ចុះថោក​សម្រាប់​ដៃគូ​ជំនួញ។

ខ្សែបណ្ដាញធនាគារ

ខ្សែបណ្ដាញ​ឥណទាន​ដែល​​ធនាគារ​មួយផ្ដល់​ឱ្យ​អតិថិជន​​ ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ផង​ដែរ​ថាជា 'ខ្សែបណ្ដាញ'។

ថ្ងៃ​ធនាគារ​ធ្វើការ (ឬ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)

ថ្ងៃ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ​បើក​ទ្វារ​ធ្វើការ​នៅ​តាម​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ប្រទេស​ ជូនដល់អ្នកដែល​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​របស់គេត្រូវបានគេយក។

ធនាគារ​ជប៉ុន ឬ BOJ

ធនាគារ​កណ្ដាលជប៉ុន

រូបិយប័ណ្ណ​គោល

រូបិយប័ណ្ណ​ទីមួយ​នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។ នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ EUR/USD រូបិយប័ណ្ណ​គោល​គឺ EUR។ នៅពេល​ចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ​នឹង USG រូបិយប័ណ្ណ​គោលបន្ត​នៅ​នឹង​តាម​តម្លៃ Lot ដែល​ចុះកិច្ចសន្យា។ ឧទាហរណ៍ បើ​ Lot មួយ​ស្មើនឹង 100,000 អតិថិជន​ដែល​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​ទិញ EUR/USD ចំនួន 1 Lot តាម​អត្រា​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ស្មើនឹង .9600 ត្រូវ​ធ្វើការចុះកិច្ចសន្យា​ប្ដូរ EUR 100,000 សម្រាប់ USD 96,000។

អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​គោល

ពាក្យដែល​គេ​ប្រើ​ជាទូទៅ​នៅ​ចក្រភពអង់គ្លេស (UK) សម្រាប់​អត្រា​ដែល​ធនាគារ​ប្រើ​ដើម្បី​គណនា​អត្រាការប្រាក់​ដែល​គិតចំពោះ​អ្នកខ្ចី។ ក្រុម​អ្នកខ្ចីថ្នាក់កំពូល នឹង​​ទូទាត់​ចំនួនទឹកប្រាក់​ត្រឹមតែតូចតាច​លើ​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​គោល ខណៈ​ពួក​អ្នកខ្ចី​ថ្នាក់ក្រោម ​ត្រូវ​បង់​តាម​អត្រា​ដែល​ខ្ពស់ខ្លាំង​ជាង។

ឯកតាអត្រាគោល

មួយ​ភាគ​មួយសេន នៃ​មួយ​ភាគមួយសេន។ ភាពខុសគ្នា​រវាង 3.75% និង 3.76%។

ការធ្លាក់ថ្លៃ​រយៈពេលយូរ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ

រយៈពេល​អូសបន្លាយដែល​តម្លៃវិនិយោគ​ធ្លាក់ចុះ​ដែល​ភ្ជាប់ដោយ​និន្នាការ​អវិជ្ជមាន ឬ​មិន​អំណោយផល​ជាទូទៅ។

ទីផ្សារមិនអំណោយផល​នៅពេល​ធនាគារ​កណ្ដាលប្រមូលទិញរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួន

ការប្រែប្រួលស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ដែល​បង្ខំចិត្ត​ឱ្យអ្នកវិនិយោគដែល​មានទុទ្ទិដ្ឋិនិយម​ដែល​កំពុង​ព្យាយាម​រកចំណេញ​ពី​ការធ្លាក់ចុះនៃ​តម្លៃ​ដើម្បី​ទិញចូលវិញ​នូវ​ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់ជាង​ដែល​ពួកគេលក់ចេញ។

អ្នកលក់សន្លឹកហ៊ុន

អ្នកវិនិយោគ​ដែល​ជឿជាក់​ថា តម្លៃ​នៃ​ផលិតផល​វិនិយោគ​មួយ​នឹងត្រូវធ្លាក់ថ្លៃ។

លទ្ធភាពប្រតិបត្តិបញ្ជាជួញដូរតាមតម្លៃពេលក្រោយ

ការប្រតិបត្តិ​បញ្ជាជួញដូរ​តាម​តម្លៃ​ដែល​អាចរក​បាន​នៅពេលក្រោយ ដោយ​ការគិតលើ​ចំនួន​ដែល​អាច​រកទិញ ឬ​លក់​តាម​តម្លៃ​នោះ និង​ចំនួន​បញ្ជាជួញដូរ​ដែល​មាន​មុនការបញ្ជាជួញដូរ​របស់អតិថិជន​មក​ដល់។

ថ្លៃទិញចូល

តម្លៃ​ដែល USG (ឬ​សមភាគី​មួយ​ទៀត) ស្នើ​ទិញគូរូបិយប័ណ្ណ​ពី​អតិថិជន។

តួលេខ​ធំ

តាម​ធម្មតា មាន​ន័យ​សំដៅ​ដល់​លេខ​បី​ខ្ទង់​ខាង​ដើម​នៃ​សម្រង់​តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស។ សម្គាល់ ៖ អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​របស់ EUR/USD ដែល​ស្មើ​នឹង .9630 សន្និដ្ឋាន​ថា '0' គឺ​ជាតួលេខ​ទីមួយ។ ដូច្នេះ តម្លៃ​នេះ​នឹង​ស្មើនឹង 0.9630 ដោយ​មាន 'តួលេខ​ធំ' ដែល​ស្មើ​នឹង 0.96។

តម្លៃ​មូលប័ត្រ​ដែល​ងើបចេញ​ពីលំនាំជួញដូរ​ពីមុន

ពាក្យ​ដែល​គេប្រើ​ដើម្បី​បរិយាយ​អំពី​ការធ្លាក់​ថ្លៃ​ប័ណ្ណបញ្ជាក់ហ៊ុន ឬ​មូលប័ត្រ​ដែល​ងាកចេញ​ពី​រង្វង់ ឬ​ចំណុច​រឹងមាំ។

ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី

ភ្នាក់ងារ​ដែល​ប្រតិបត្តិ​ការបញ្ជាទិញ និងលក់​រូបិយប័ណ្ណ និង​​ប័ណ្ណបញ្ជាក់ហ៊ុន​ផ្សេងៗ​ ​សម្រាប់​ចំណេញ​បាន​ទាំង​កម្រៃជើងសារ និង ទាំង​គម្លាត​តម្លៃ​ទិញ​លក់។

ជើងសារ​មូលប័ត្រ

កម្រៃជើងសារ​ដែល​គិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី។

ការឡើងថ្លៃ​ជាទូទៅ​រយៈពេលយូរ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ

រយៈពេល​យូរ​នៃ​ការឡើងថ្លៃ​ជាទូទៅ​សម្រាប់​ផលិតផល​វិនិយោគ​ពិសេស​មួយ។

អ្នកលក់សន្លឹកហ៊ុនដែលជឿថានឹងឡើងថ្លៃ

អ្នកវិនិយោគ​ដែល​ជឿជាក់​ថា តម្លៃ​នៃ​ផលិតផល​វិនិយោគ​ពិសេស​កំពុង​តែ​បន្ត​ឡើងថ្លៃ។

ធនាគារ​ Bundesbank

ធនាគារ​កណ្ដាល​អាល្លឺម៉ង់

ថ្ងៃ​បើក​ជំនួញ

មើល ថ្ងៃធ្វើការ

កម្រិត​កំណត់តម្លៃ​ទិញ

បញ្ជាក់​តម្លៃ​ខ្ពស់បំផុត​ដែល​គេ​អាច​ប្រតិបត្តិ​លើ​ការទិញ​រូបិយប័ណ្ណ​គោល​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ។ តម្លៃ​កំណត់ក្នុងការបញ្ជាទិញ​កំណត់ថ្លៃ ត្រូវ​ទាបជាង​តម្លៃលក់ចេញ​ដែល​កំពុង​ព្រមព្រៀងគ្នា។

ការបញ្ជាជួញដូរលើតម្លៃដែលឡើងដល់កម្រិត

ការបញ្ឈប់ការទិញ គឺជាការបញ្ជាបញ្ឈប់ជួញដូរ ដែលត្រូវបានដាក់លើសពីថ្លៃសុំទិញនៃការជួញដូរបច្ចុប្បន្ន ហើយ​មិនទាន់ដាក់ប្រើរហូតទាល់តែថ្លៃសុំទិញ​នៅទីផ្សារស្ថិតក្នុង ឬ លើសពីតម្លៃបញ្ឈប់ជួញដូរ។ ការបញ្ជាបញ្ឈប់ការទិញ (ពេលកើតឡើង) ក្លាយជា​ការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារ​ក្នុង​តម្លៃ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន។

[ TOP ]

C

Cable

ពាក្យ​មួយ​ដែល​គេ​ប្រើ​នៅ​​លើ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​សម្រាប់​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក/ផោនដ៍​អង់គ្លេស។

Carry

ថ្លៃការប្រាក់​​សញ្ញាប័ណ្ណ​ដែល​គេរក្សាទុក ឬ​មូលប័ត្រ​​ដែល​គេ​បាន​រក្សាទុក។

ការទូទាត់តែ​លើ​តម្លៃទឹកប្រាក់នៃទ្រព្យសកម្ម​ដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសន្យាពេលខាងមុខ

ការទូទាត់​នៅ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ។

សាច់ប្រាក់

តាម​ធម្មតា មាន​ន័យ​សំដៅ​ដល់​ប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដែល​ចុះ​កិច្ចសន្យា​សម្រាប់​ការទូទាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​មាន​ការព្រមព្រៀងគ្នាលើ​ការជួញដូរ។

សាច់ប្រាក់​តម្កល់

សាច់ប្រាក់​តម្កល់ ​ស្មើ​នឹង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ទុន​ដែល​ផ្ញើទុក​នៅ​ក្នុង​គណនី​ដោយ​បូក ឬ​ដក​ P/L នៃ​ស្ថានភាព​ដែល​បាន​បោះបង់ និង​ឥណពន្ធ​ផ្សេងៗ​ ឬ​ឥណទាន​នានា​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា កំណត់ហេតុ​រំកិល​ប្រចាំថ្ងៃ និង​កម្រៃ​ជើងសារបើ​មាន។

ធនាគារ​កណ្ដាល

ធនាគារ​ដែល​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការត្រួតពិនិត្យមើល​គោលនយោបាយ​រូបិយប័ណ្ណ​របស់​ប្រទេស ឬ​តំបន់​មួយ។ ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ គឺ​ជា​ធនាគារ​កណ្ដាល​សម្រាប់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ធនាគារ​កណ្ដាល​អឺរ៉ុប គឺ​ជា​ធនាគារ​កណ្ដាល​សម្រាប់​អឺរ៉ុប ធនាគារ​អង់គ្លេស គឺ​ជា​ធនាគារ​កណ្ដាល​សម្រាប់​ចក្រភព​អង់គ្លេស និង​ធនាគារ​ជប៉ុន គឺ​ជា​ធនាគារ​កណ្ដាល​សម្រាប់​ប្រទេស​ជប៉ុន។

ការធើ្វអន្តរាគមន៍​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាល

គោលការណ៍​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាល​មួយ ឬ​ធនាគារ​កណ្ដាល​នានា​​ដែល​ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេសដល់ដៃ និង​ព្យាយាម​ជះឥទ្ធិពល​លើ​អតុល្យភាព​នៃអានុភាព​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់ និង​តម្រូវការ​តាមរយៈ​ការទិញ (ឬ​លក់) រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដោយ​ផ្ទាល់​។

CFTC

គណកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ការជួញដូរជាប់កិច្ចសន្យាអនាគត គឺជាទីភ្នាក់ងារ​និយតកម្ម​សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់​ការជួញដូរ​ជាប់កិច្ចសន្យាអនាគត ​ដែល​គេ​ជួញដូរ​លើ​ទីផ្សារ​ផលិតផលមិនទាន់កែច្នៃ ​ដែលរួម​មាន ការជួញដូរ​ហិរញ្ញវត្ថុជាប់កិច្ចសន្យាអនាគត។

អ្នកដែលសិក្សាពីនិន្នាការផ្សារហ៊ុន

អ្នក​ដែល​សិក្សា​អំពី​ក្រាហ្វិក និង​គំនូសតាង​ទិន្នន័យ​កំណត់ហេតុ​ ក្នុងបំណង​រកមើល​និន្នាការ​ដែល​នឹង​ជួយ​ធ្វើការ​ព្យាករណ៍​​ទិសដៅ​ពិតប្រាកដ និងបរិមាណ​ដ៏ច្រើននៃ​ផលិតផល​វិនិយោគដ៏សំខាន់​មួយ។

អតិថិជន

ម្ចាស់​គណនី USG ម្នាក់។ អតិថិជន​អាចជា​បុគ្គល អ្នកគ្រប់គ្រង​លុយកាក់ អង្គភាព​ក្រុមហ៊ុន ​គណនីមរតក ម្ចាស់រួម ឬ​នីតិបុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​លើ​តម្លៃ​ទឹកប្រាក់​នៃ​គណនី។

ស្ថានភាព​បិទ

ប្រតិបត្តិការ​មួយ​ដែល​មានទិសដៅ និងទំហំ​ផ្ទុយគ្នា​នឹង​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និង​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើការសម្រេចបាន​​ចំណេញ ឬ​ខាត ។

CME

Chicago Mercantile Exchange

កម្រៃជើងសារ

ថ្លៃសេវា​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី អាច​នឹង​គិត​ពី​អតិថិជន​សម្រាប់ការជួញដូរ​ក្នុង​នាម​ពួកគេ។

លិខិតបញ្ជាក់

ប្រកាស​ជា​ឯកសារ​អេឡិចត្រូនិក ឬ​បោះពុម្ព​ដែល​បរិយាយ​អំពី​លម្អិត​សំខាន់ៗ​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​មួយ។

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់

រង្វាយតម្លៃ​ប្រចាំខែ​លើ​បម្រែបម្រួល​តម្លៃ​ពិតប្រាកដ​នៃ​ផលប័ត្រ/​សន្លឹកហ៊ុន​នៃ​មុខទំនិញ​ឧបភោគ​បរិភោគ​ដែលរួម​មាន ចំណី​អាហារ សម្លៀកបំពាក់ និង​សេវា​ដឹកជញ្ជូន។ បណ្ដា​ប្រទេស​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដំណោះស្រាយ​របស់​ពួកគេ​ចំពោះ​ថ្លៃជួល និង​ប្រាក់កម្ចី​ធនាគារ។

កិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យា OTC ជាមួយនឹង USG ដើម្បី​ទិញ ឬ​លក់​ចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ ក្នុង​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ ​ដែល​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ចំនួន​រូបិយប័ណ្ណដែល​បាន​បញ្ជាក់លើ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ការទូទាត់​​នៃ​តម្លៃ​ជាទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ (តាមធម្មតា គឺថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន)។ ចំនួនទឹកប្រាក់​ដែល​ចុះកិច្ចសន្យា មាន​ការកំណត់​ដោយ​អត្រា​នៅ​កន្លែង​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេសដែល​មាន​ជាប់កិច្ចសន្យា​ដោយ​ភាគី​ទាំង​ពីរ។

អត្រា​សម្រាប់​ការប្ដូរ

អត្រា​សម្រាប់​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ជាក់លាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​បម្លែងសាច់ប្រាក់​ចំណេញ/ខាត​ដែល​គិត​ជា​ដុល្លារ សអរ ឱ្យ​ទៅ​ជា​ដុល្លារ​នានា​នៅ​ចុង​ថ្ងៃ​ជួញដូរ។

ម្ចាស់គណនីរួម

បុគ្គល​ដែល​មាន​ផលប្រយោជន៍​រួម​នៅ​ក្នុង​គណនី USG។ ម្ចាស់គណនីរួម​ចាំបាច់ត្រូវ​អាន បំពេញ និង​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ទម្រង់​​សំណើ​សុំ​បើក​គណនី និង​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធរួម​មាន (តែ​មិន​កំណត់​ចំពោះ) ឯកសារបង្ហាញ​ហានិភ័យ​របស់ USG និង​ទម្រង់​ W-8/W-9។

ធនាគារឆ្លើយឆ្លង

តំណាង​ធនាគារ​បរទេស​ដែល​បម្រើ​សេវា​យ៉ាងទៀងទាត់​ឱ្យ​ធនាគារ​មួយ​ដែល​គ្មាន​សាខានៅ​មណ្ឌលនោះ​ (ឧ. ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ការផ្ទេរប្រាក់)។

រូបិយប័ណ្ណ​ទីពីរ​នៃ​គូ

រូបិយប័ណ្ណ​ទីពីរ​នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។ នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ EUR/USD រូបិយប័ណ្ណ​ទីពីរ​នៃ​គូ​គឺ USD។

ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងកិច្ចសន្យា

អង្គភាព ឬ​ភាគី​​ម្ខាង​ទៀត​​ដែល​កំពុង​ចុះកិច្ចសន្យា​សម្រាប់​ជំនួញរូម។

ហានិភ័យរបស់​ប្រទេស

ហានិភ័យ​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ប្រតិបត្តិការតាមរយៈ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​សមាគម​របស់ខ្លួន​ជាមួយ​នឹង​ប្រទេស​សំខាន់​មួយ។ នេះ​រួម​មាន​ការពិនិត្យមើល​លើ​កត្តា​សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និង​ភូមិសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេស​​មួយ។

ការធានារ៉ាប់រង

ការធ្វើប្រតិបត្តិការ​មួយ​ដែល​នឹង​បិទ​ស្ថានភាព​ជួញដូរ ឬ​លក់ឡាយឡុង។

ហានិភ័យ​ឥណទាន

ហានិភ័យដែល​ឥណទាយិក​មិន​ទូទាត់​សង ឬកាន់តែច្បាស់​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​គឺ​ថា ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងកិច្ចសន្យា​មិន​មាន​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ខ្លួន​បាន​សន្យា​ផ្ដល់​ឱ្យ។

កិច្ចសន្យា​សម្រាប់​គូ​រូបិយប័ណ្ណឆ្លង

កិច្ចសន្យា​ប្តូររូបិយប័ណ្ណដល់ដៃ ដើម្បី​ទិញ ឬ​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដែល​ជា​ថ្នូរ​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​មួយ​ទៀត។ បណ្ដា​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​បាន​ប្ដូរទាំងនោះ មិន​មែន​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារអាមេរិកទេ។

រូបិយប័ណ្ណ

​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស ឬ​ដុល្លារអាមេរិក។

គូ​​រូបិយប័ណ្ណ

​រូបិយប័ណ្ណ​ពីរ​ប្រភេទ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស។ EUR/USD គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​នៃ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ។

ទម្រង់​សំណើ​សុំ​បើកគណនី​អតិថិជន

ទម្រង់​បែបបទ​សំណើ​របស់ USG ដែល​អតិថិជន​ទាំងអស់​ត្រូវ​តែ​បំពេញ និង​ដាក់ពាក្យ​ឱ្យ USG ទទួលយក​សិន មុន​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បាន។

[ TOP ]

D

ម៉ោងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ (ឬ​ការបិទថ្ងៃធ្វើការ)

ម៉ោង​ដែល​ប្រកាស​ប្រាប់​អំពីពេលបញ្ចប់​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​នោះ។ កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​កិច្ចសន្យា​ជួញដូរ​ដែល​បានចូលជាធរមាន ក្រោយ​ការសម្រាក​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​ត្រូវចាត់ទុក​ថា​បាន​ប្រតិបត្តិ​ការនៅ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​បន្ទាប់។ ម៉ោងបញ្ចប់​ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ នឹង​កើត​មាន​នៅ​ពេល​វេលា​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​តែ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ដោយ USG និង​អាច​មាន​ការកែប្រែ​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់ USG។

បញ្ជាជួញដូរ​តែមួយថ្ងៃៗ

បញ្ជា​ដែល (បើ​មិន​មាន​ការដាក់ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​បញ្ជាក់) នឹង​ចាត់ទុកថា​បោះបង់ជាស្វ័យប្រវត្តិ។

ការជួញដូរ​ក្នុងថ្ងៃតែមួយ

បរិកប្បីដែល​ចាប់យក​ស្ថានភាព​លើ​ផលិតផល​​វិនិយោគ​ ដែល​បន្ទាប់មក​មាន​ការទូទាត់សង​មុន​ពេលបិទ​ការជួញដូរ​ក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

បញ្ជី​សកម្មភាពជួញដូរ​ក្នុង​កំណត់ពេល

បញ្ជីកត់ត្រា​រាល់​សកម្មភាព​ជួញដូរ​ដែល​ទទួល​បាន​ការប្រតិបត្តិ​តាម​ក្នុង​រយៈពេល​កំណត់​មួយ​ដែល​តាម​ធម្មតា គឺ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ជួញដូរតែមួយ។

កាលបរិច្ឆេទ​ព្រមព្រៀង

កាលបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការ​ចាប់មានការព្រមព្រៀងគ្នា។

ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​អំពី​ប្រតិបត្តិការ

វិធី​ចម្បងនៃ​ការកត់ត្រា​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រតិបត្តិការ។

ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ

បុគ្គល ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ដើរតួរជា​អ្នកជំនួញ​បង្គោល​ជំនួស​ឱ្យ​ភ្នាក់ងារ​នៅ​ក្នុង​ការទិញ និង/ឬ​ការលក់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស។ ពួក​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ជួញដូរ​សម្រាប់​គណនី​របស់​ពួកគេផ្ទាល់ និង​តាម​ការប្រថុយប្រថាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ។

ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល​

ជាទូទៅ ​ក្រុម​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ធ្វើការ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន USG ដែល​សម្របសម្រួល​ការដាក់តម្លៃ និង​ការប្រតិបត្តិ​តាម​ការបញ្ជា​ជួញដូរ​របស់​អតិថិជន។

ការបំពានកិច្ចសន្យា

​ជាទូទៅ គឺជា​ការរំលោភ​បំពាន​លើ​កិច្ចសន្យា។

ការធ្លាក់ថ្លៃ

ការធ្លាក់ ឬ​ការថយចុះ​តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ដោយសារ​តែ​​ឥទ្ធិពលទីផ្សារ។

សន្ទនីយភាព​នៃ​ទីផ្សារ (DoM)

ការវាស់វែងលើ​កម្រិត​ចំនួន​ដែលនៅទំនេរ​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ចំពោះ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់​​ក្នុង​ពេល​ជាក់លាក់មួយ។

លម្អិត

រាល់​ព័ត៌មានទាំងអស់ ​ដែល​ត្រូវការចាំបាច់ ​ដើម្បី​បញ្ចប់​ប្រតិបត្តិការ​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស (មាន​ន័យ​ថា ឈ្មោះ អត្រា និង​កាលបរិច្ឆេទ)។

ការបញ្ចុះតម្លៃ

ការកែតម្រូវដែលសមរម្យ​សម្រាប់​បញ្ចុះតម្លៃ​ ចំពោះ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​​ធៀបនឹង​តម្លៃ​ថេរនៃ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ទៀត​នៃ​គូរបស់វា ​ដែល​តាម​ធម្មតា​ផ្ដើម​ឡើង​តាមរយៈ​ការប្រកាស​ជាផ្លូវការ​របស់​ប្រទេស​មួយ។

កម្រៃដែល​អាចប្រើ​បាន​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ

ចំណូលសុទ្ធ​ក្រោយ​ទូទាត់​ពន្ធ និង​​កាតព្វកិច្ច​ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនថេរ។

DM, Dmark

Deutschmark។

អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ស្រុក

អត្រាការប្រាក់​ដែល​អាច​ប្រើបាន​ចំពោះ​ប្រាក់តម្កល់/​បញ្ញើនៅ​ប្រទេស​ដើម។

ការលក់បញ្ចុះតម្លៃ​​មូលប័ត្រ

ការលក់សញ្ញាប័ណ្ណ ឬ​មូលប័ត្រ​ (តាមធម្មតា​គឺដើមទុនម្ចាស់ ឬ​ភាគហ៊ុន) តាម​តម្លៃដែល​ទាប​ជាង​តម្លៃ​ពី​មុន។

[ TOP ]

E

ការទម្លាក់​អត្រា​ការប្រាក់

ការថយចុះ​អត្រាការប្រាក់​ដែល​ផ្ដួចផ្ដើម​ឡើង​ដោយ​ធនាគារ​កណ្ដាល។

ECU

ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​សហភាព​អឺរ៉ុប។

ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ដែល​មានអត្រា​ទិញចូល និង​លក់ចេញ​ស្មើគ្នា

ដែលគេ​ប្រើ​លើ​ទីផ្សារ​តម្កល់នៅ​អន្តរធនាគារ​អឺរ៉ុប​ ដែល​អត្រា​នៃ​ការ​លក់ចេញ និង​ទិញចូល​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់លាក់​មួយ​ដូចគ្នា។

គណនី​រក្សាទុកប្រាក់ដោយ​ភាគីទីបី

ប្រាក់​ដែល​កក់ ឬ​តម្កល់​ជាមួយ​នឹង USG ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្ញើទុក​ក្នុង​គណនី​រក្សាទុកប្រាក់ដោយ​ភាគីទីបី​ដែល​ធានា​រ៉ាប់រង​​ដោយ FDIC នៅ​ HSBC Bank USA, NA។

អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណ​ដោះដូរ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប។

អត្រាការ​ប្រាក់​អឺរ៉ូ

អត្រាការប្រាក់​ដែល​គេ​ស្រង់​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ​អឺរ៉ូ ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់លាក់ណាមួយ។

​រូបិយប័ណ្ណ​អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​គេ​តម្កល់ទុក​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ដើម។

ដុល្លារអឺរ៉ុប

ប្រាក់​ដុល្លារអាមេរិក ដែល​គេ​តម្កល់​នៅ​ធនាគារ​ (របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ​មិន​មែន​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក) ដែល​តាំង​នៅ​ក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

សហភាព​អឺរ៉ុប

ក្រុម​ដែល​គេ​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ​ថា​ជា​សហគមន៍​អឺរ៉ុប

Window ជូនដំណឹង​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍

USG Window មួយ​ដែល​សង្ខេប​ប្រាប់​អំពី​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​បាន​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​គណនី​របស់​អតិថិជន​ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​មួយ។

ប្រាក់តម្កល់លើសតម្រូវការ

ប្រាក់ដែលរក្សាទុកនៅ USG ​មិនត្រូវបាន​ប្រើ​សម្រាប់ប្រាក់តម្កល់ធៀប​នឹង​ស្ថានភាពចំហបច្ចុប្បន្នទេ។

​ផ្សារហ៊ុន

ទីកន្លែង​ពិតប្រាកដ​មួយ​ដែល​គេ​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ដែល​មាន​ការធ្វើ​ត្រួតពិនិត្យ​ជាញឹកញាប់។ ឧទាហរណ៍ ៖ ការិយាល័យ​ផ្សារហ៊ុនទីក្រុង​ញូវយ៉ក និង​ផ្សារហ៊ុនទីក្រុង​ឡុងដ៍។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណ

ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការឡើងចុះ​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​នានា។ ឧបករណ៍​នានា​រួម​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​រូបិយប័ណ្ណ​ចម្រុះ កូតា ការដេញថ្លៃ កម្រិត​កំណត់ ការប្រមូលពន្ធ និង​ការគិតបន្ទុកចំណាយបន្ថែម។

រូបិយប័ណ្ណ​មាន​ការជួញដូរ​តិចតួច

រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ការជួញដូរ​ទូលំទូលាយ។

[ TOP ]

F

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រែប្រួលរហ័ស​ខុសប្រក្រតី

ការឡើងចុះ​រហ័សនៃ​តម្លៃ ឬ​អត្រាប្ដូរប្រាក់​នៅ​ទីផ្សារ​មួយ​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពីការបាត់ស្ថេរភាព​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់ និង​តម្រូវការ​ពី​អ្នកទិញ និង/ឬ​អ្នកលក់។ ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​​អស់​ទាំងនេះ អតិថិជន​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​រក​បាន​នូវ​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ ឬ​តម្លៃ​​ដែល​ត្រៀមជាស្រេច​បាន​ទេ ប្រសិនបើ​ទីផ្សារ​ដែលមានសណ្តាប់ធ្នាប់​មិន​ទាន់​បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ។

អត្រាការប្រាក់​បេឡា​សហព័ន្ធ

អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ដែលមានរយៈពេលខ្លី (អំឡុងមួយថ្ងៃ) ដែល​ត្រូវបានកំណត់​តម្លៃ​ដោយប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ​ ដែល​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​រូបិយប័ណ្ណ​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​​ដល់ការប្រែប្រួលនៅ​ក្នុង​ការផ្គត់ផ្គង់​ក្រដាសប្រាក់​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ក្នុងកម្រិត​សកម្មភាព​នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ចរបស់​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក។

បេឡា​សហព័ន្ធ

សមតុល្យសាច់ប្រាក់​ដែល​រក្សាទុក​ដោយ​ធនាគារ​នានា​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​ពួកគេ។

Fed

ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ​របស់​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក។

គណៈកម្មាធិការ​ទីផ្សារ​បើកចំហ​របស់​សហព័ន្ធ

គេ​ស្គាល់​ផង​ដែរ​ថា​ជា FOMC។ អង្គការ​របស់​បុគ្គល​នានា​ដែល​សម្រេចចិត្ត​លើ​រយៈពេល​នៃ​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​រូបិយប័ណ្ណ​នៅ​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក។ FOMC មាន​ទំនួលខុសត្រូវ​ដោយ​ផ្ទាល់​ចំពោះ​ការកំណត់តម្លៃ​លើ​អត្រាការប្រាក់បេឡា​សហព័ន្ធ និង​ការបញ្ចុះអត្រា​ការប្រាក់។ អត្រា​ទាំង​ពីរ​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការត្រួតពិនិត្យ​កម្រិត​កំណើន​ផ្គត់ផ្គង់​សាច់ប្រាក់ និង​កម្រិត​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

ក្រុមប្រឹក្សា​​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ

ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ​ ត្រូវបានចាត់តាំង​ដោយ​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​សម្រាប់​អាណត្តិ​ដែល​មាន​រយៈពេល 14 ឆ្នាំ ​ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ឱ្យ​ធ្វើ​ជា​ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សម្រាប់​អាណត្តិ​ដែល​មាន​រយៈពេល​បួន​ឆ្នាំ។

ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​កណ្ដាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​រួម​មាន 12 ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ​ដែល​ត្រូវ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ 12 សង្កាត់ ​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​បម្រុង​សហព័ន្ធ។ សមាជិកភាពនៃ Fed ជាការ​ចាំបាច់​ត្រូវ​មាន​សម្រាប់​ធនាគារ​​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នកត្រួតពិនិត្យ​រូបិយប័ណ្ណ និង​មិន​សូវ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ធនាគារ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋ។

បំពេញ ឬ​បាន​បំពេញ

ការ​ជួញដូរ​មួយ​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង​នាមគណនី​អតិថិជន តាមរយៈ​ការចេញ​បញ្ជា​ពីអតិថិជន។ នៅពេល​បំពេញ​ហើយ បញ្ជា​ជួញដូរ​មួយ​​នឹងមិនអាចលុបចោល កែប្រែ ឬ​បដិសេធ​ដោយ​អតិថិជន​បានទេ។

សម្រង់តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

តម្លៃ​ផ្ទាល់មាត់​ដែល​ប្រាប់​តាម​ការឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​សំណើ​សុំ​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ នៅ​ពេល​ដែល​ភាគីស្រង់តម្លៃ​សុខចិត្ត​ប្រតិបត្តិ​តាម​ការព្រមព្រៀង​ជួញដូរ​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​សមស្រប​សម្រាប់ការទូទាត់សង​​ភ្លាមៗ។

គោលនយោបាយសារពើពន្ធ

ការប្រើឯកសារ​ពន្ធ​ជា​លិខិតុបករណ៍​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​រូបិយប័ណ្ណ។

តារាង​កាល​បរិច្ឆេទថេរ

កាលបរិច្ឆេទ​តាម​ប្រតិទិន​ប្រចាំខែ​ដែល​ស្រដៀងគ្នា​ទៅ​នឹង​ថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន។ វាមានការលើកលែង​ចំនួនពីរ។ សម្រាប់​ការបរិយាយ​លម្អិត សូមមើលកាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់។

អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ថេរ

អត្រា​ផ្លូវការ​កំណត់​ដោយ​អាជ្ញាធរ​គ្រប់គ្រង​រូបិយប័ណ្ណ។ ជារឿយៗ អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ថេរ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរចុះឡើង​នៅ​ក្នុង​ចន្លោះមួយ។

ការកំណត់​អត្រា

តាម​ធម្មតា វិធី​កំណត់​អត្រាប្ដូរប្រាក់​តាមរយៈ​ការរកមើលអត្រា​មួយ​ដែល​នឹង​រក្សាលំនឹង​រវាង​អ្នកលក់​ និង​អ្នកទិញ។ ដំណើរការ​ប្រភេទ​នេះ​កើតឡើង​មួយ ឬ​ពីរលើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ​នៅ​ម៉ោង​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក។ ប្រើប្រាស់ដោយ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ចំនួន ជាពិសេស​សម្រាប់​ការបង្កើត​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ឱ្យ​ក្រុម​អ្នកទេសចរ។

អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ប្រែប្រួល

អត្រា​ប្តូរប្រាក់​ដែល​ត្រូវបានកំណត់​តម្លៃ​ជាទឹកប្រាក់​តាមរយៈឥទ្ធិពលទីផ្សារ។ សូម្បី​តែ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មាន​​អត្រា​ប្តូរប្រាក់ប្រែប្រូល ក៏​ស្ថិត​ក្រោម​ការអន្តរាគមន៍​ពីសំណាក់អាជ្ញាធរ​គ្រប់គ្រង​រូបិយប័ណ្ណដែរ។ នៅពេល​មាន​សកម្មភាព​ប្រភេទ​នេះ​កើតឡើងជារឿយៗ លំហូ​ររូបិយប័ណ្ណ​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា 'លំហូ​ររូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មាន​ការហាមឃាត់'។

FOMC

គណៈកម្មាធិការ​ទីផ្សារ​បើកចំហ​របស់​សហព័ន្ធ (FOMC) គឺ​ជា​គណៈកម្មាធិការ​ដែល​កំណត់​គោលដៅ​ផ្គត់ផ្គង់​ក្រដាស​ប្រាក់​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដែល​មាន​គោលបំណង​​ឱ្យ​មាន​ការអនុវត្ត​តាមរយៈ​អត្រា​ការប្រាក់​របស់​បេឡា​សហព័ន្ធ។ល។

ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ពាក្យ​ថា៖ 'ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ជាទូទៅ​សំដៅ​ដល់ការជួញដូរ​​​ដោយគ្មាន​អ្នកត្រួតត្រា​លើរូបិយប័ណ្ណ។ លើសពីនេះ វា​អាច​នឹង​មាន​ន័យ​សំដៅ​ដល់​ការជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​តាម​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា IMM នៅ Chicago Mercantile Exchange។

USG មិនបញ្ចេញរូបិយប័ណ្ណ​បរទេសជាសាច់ប្រាក់​ចូល​គណនី​ធនាគារ​បរទេស​ទេ។

ការជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស

'Forex' គឺ​ជា​ទម្រង់ខ្លី​ពេញនិយម​មួយ​ដែល​តំណាង​ឱ្យការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស (Foreign Exchange) និង​ជាទូទៅ​​សំដៅ​ដល់ការជួញដូរ​​​ដោយគ្មាន​អ្នកត្រួតត្រា​លើរូបិយប័ណ្ណ។

ការព្រមព្រៀងជួញដូរនាពេលអនាគត

ការព្រមព្រៀង​ជួញដូរ​ដែល​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់ ក្រោយ​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់ដល់ដៃ។

ការព្រមព្រៀងជួញដូរនាពេលអនាគត

ការព្រមព្រៀងជួញដូរនាពេលអនាគត គឺ​ជា​ប្រតិបត្តិការ​មួយ​ដែល​ភាគី​ទាំងសងខាង​ឯកភាពគ្នា​លើ​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់ នៅ​ក្រោយកាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​ដល់ដៃ។

អត្រា​​ប្ដូរប្រាក់កិច្ចសន្យាអនាគត

គេ​ស្រង់​អត្រា​​ប្ដូរប្រាក់កិច្ចសន្យាអនាគត ដោយ​យោង​តាម​បណ្ដា​ចំណុច​នៃ​ពេលវេលា​ទៅមុខ​ ដែល​តំណាង​គម្លាត​រវាង​អត្រា​​ប្ដូរប្រាក់សម្រាប់​​ប្រតិបត្តិការ​ទិញ ឬ​លក់រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ត្រូវ​ទូទាត់នៅពេល​អនាគត និង​អត្រាប្តូប្រាក់ដល់ដៃ។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្រា​​ប្ដូរប្រាក់កិច្ចសន្យាអនាគត ​ពី​សម្រង់​អត្រា​ការប្រាក់​ជាក់ស្តែង ចំណុច​នៃ​ពេលវេលា​ទៅមុខ​ត្រូវ​បាន​គេ​បូកបន្ថែម ឬដកចេញ​ពី​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់។

ការសម្រេច​ចិត្តដក ឬ​បូក​បន្ថែម​នៅ​ចំណុច​នានា ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​តម្លៃ​ខុសគ្នា​រវាង​អត្រា​ការប្រាក់​លើ​ប្រាក់តម្កល់​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ។ រូបិយប័ណ្ណ​គោល​ដែល​មាន​អត្រា​ការប្រាក់ខ្ពស់ ត្រូវ​បាន​គេ​និយាយ​ថា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​អត្រា​បញ្ចុះតម្លៃ​រហូត​ដល់​អត្រា​ការប្រាក់​ដែល​គេ​ស្រង់​ពីទីផ្សារអត្រាប្តូរប្រាក់កិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ ចំណុច​នៃ​ពេលវេលា​ទៅមុខ ត្រូវ​បាន​គេ​ដកចេញ​ពី​អត្រាប្តូរប្រាក់ដល់ដៃ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ គូរូបិយប័ណ្ណ​នៃ​អត្រាការប្រាក់​ដែល​ទាប​ជាង ត្រូវ​បាន​គេ​និយាយ​ថា​ស្ថិត​នៅ​ចំណុចខ្ពស់​ជាងគេ ហើយ​ចំណុច​នៃ​ពេលវេលា​ទៅមុខ​ត្រូវ​បាន​គេ​បូក​បន្ថែម​ទៅ​នឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដល់ដៃ ដើម្បី​បាន​អត្រា​​ប្ដូរប្រាក់កិច្ចសន្យាអនាគត។

បញ្ជរ​ការិយាល័យ​​

សកម្មភាព​រកស៊ី​របស់​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ - សកម្មភាព​ជួញដូរ​ធម្មតា

គោលការណ៍សំខាន់ៗ

​កត្តា​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច ​ដែលត្រូវបាន​ចាត់ទុកជាការបង្កើត​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​សម្រាប់​តម្លៃប្រៀបធៀបនៃ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។ កត្តាទាំងនេះ​រួមមាន អតិផរណា កំណើន តុល្យភាព​​ពាណិជ្ជកម្ម ឱនភាព និង​អត្រាការប្រាក់។

FX

FX គឺ​ពាក្យបំព្រួញ​ពេញនិយម​សម្រាប់​ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។ ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ជាទូទៅ​​សំដៅ​លើការជួញដូរ​​​ដោយគ្មាន​អ្នកគ្រប់គ្រង​លើរូបិយប័ណ្ណ។

[ TOP ]

G

G7

ប្រទេស​ឧស្សាហកម្ម​នាំមុខគេ​ទាំង​ប្រាំពីរ​​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​គឺ សហរដ្ឋអាមេរិក, អាល្លឺម៉ង់, ជប៉ុន, បារាំង, ចក្រភពអង់គ្លេស, កាណាដា និង​អ៊ីតាលី។

G10

G7 បូក​បែលហ្ស៊ិក, ហូឡង់ និង​ស៊ុយអែត គឺ​ជា​ក្រុម​ប្រទេស​សមាជិក​ដែល​ចូលរួម​ពិភាក្សា​ជាមួយនឹង IMF។ ជួនកាល ប្រទេសស្វីសទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​ចូលរួមផងដែរ។

ការយក​ចំណេញ​ពី​ការឡើងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ

សេចក្ដីសម្រេចទិញ​រូបិយប័ណ្ណ​ទីពីរ​នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អតិថិជន​បាន​ទិញគូរូបិយប័ណ្ណ EUR/USD គឺ​គាត់​នឹង​ធ្វើការយក 'ចំណេញ​ពី​ការឡើងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ' ពី​ប្រាក់​អឺរ៉ូ​។

ការ​យក​ចំណេញ​ពី​ការធ្លាក់តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ

សេចក្ដីសម្រេចលក់​រូបិយប័ណ្ណ​ទីពីរ​នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អតិថិជន​បាន​លក់​គូរូបិយប័ណ្ណ EUR/USD គឺ​គាត់​នឹង​ធ្វើការ 'ចំណេញ​ពី​ការធ្លាក់តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ' ពី​ប្រាក់​អឺរ៉ូ។

Good Til Cancelled (GTC order)

ខុសគ្នា​ពី​ការអនុវត្ត​ធម្មតា ការណែនាំ​ជាក់លាក់​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី មិនមាន​ការផុត​កំណត់​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ថ្ងៃ​ជួញដូរ​ទេ បើ​ទោះ​ជា​តាម​ធម្មតា​វា​ត្រូវបញ្ចប់​នៅ​ចុង​ខែ​ជួញដូរ​ក៏​ដោយ។

GTC

មើល Good Til Cancelled។

[ TOP ]

H

អ្នកទិញ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​

[ TOP ]

I

សម្រង់តម្លៃ​បង្ហាញ

តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការីលើទីផ្សារ​ដែល​មិន​មែនរបស់​ '​ក្រុមហ៊ុន' ឬ 'សម្រង់តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន'។

ទីផ្សារ​អន្តរ​ធនាគារ

ទីផ្សារ​អន្តរ​ធនាគារ គឺ​ជា​ទីផ្សារ​​ដែលពុំចាំបាច់ប្រតិបត្តិការដល់កន្លែងរបស់​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ដាក់​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស។

ការធើ្វអន្តរាគមន៍

ចំណាត់ការ​ទិញ ឬ​លក់​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាលក្នុង​ការប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ​របស់ខ្លួន។ អន្តរាគមន៍​ដែលឯកភាពគ្នា យោង​តាម​ចំណាត់ការ​របស់​ធនាគារ​កណ្ដាល​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​តម្លៃ​នៃ​អត្រាប្ដូរ។

ស្ថានភាព Intra-day

ស្ថានភាព​ចំណេញ/ខាត​​ដំណើរការ​តាមរយៈ​អតិថិជន​របស់ USG ក្នុង​ថ្ងៃ​ជួញដូរ។ តាម​ធម្មតាមាន​ការទូទាត់​នៅ​ពេល​បិទ។

អន្តរការីណែនាំ

បុគ្គល ឬ​នីតិបុគ្គល​ដែល​ណែនាំ​ប្រាប់​អតិថិជន​ឱ្យ​ស្គាល់ USG ​ជា​ថ្នូរ​ទៅ​នឹង​សំណង​ដែល​មាន​​ដូចជា ថ្លៃសេវា​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការជាដើម។ អន្តរការីណែនាំ ត្រូវ​បានរារាំង​មិន​ឱ្យ​ទទួល​យក​ទឹកប្រាក់តម្កល់ពី​អតិថិជន​របស់ខ្លួន។

[ TOP ]

K

គ្រាមភាសា​សម្រាប់​ប្រាក់​ដុល្លារ​នូវ៉ែលហ្សេឡង់ដ៍។

[ TOP ]

L

ផ្នែកខាងឆ្វេង

ការប្រកាន់យកផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសម្រង់​តម្លៃ​ទ្វេ​វិធី ឧ. ​ការលក់​រូបិយប័ណ្ណដែលបានធ្វើសម្រង់តម្លៃ។

អានុភាព

ការត្រួតពិនិត្យ​លើ​ស្ថានភាពសន្មត​ដ៏​ធំ​មួយ​តាមរយៈ​ការប្រើ​ដើមទុន​តិចតួច។

ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ

ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ គឺ​ជា​បញ្ជា​ជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​ដើម្បី​ទិញ ឬ​លក់​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជាក់លាក់​នៃ​គូរូបិយប័ណ្ណ​តាម​តម្លៃ​ជាក់លាក់​ដែល​កំណត់ទុក​ដោយ​អ្នកប្រើ។ ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ មិន​ធានាដល់​ការបញ្ជាជួញដូរជោគជ័យនោះ​ទេ ផ្ទុយទៅវិញ វា​គ្រាន់​តែ​ធានា​ថា វា​គឺជាតម្លៃកំណត់ដែលបានបង្ហាញ បើការបញ្ជាជួញដូរកើត​មាន​ឡើង។ ចូរកត់សម្គាល់ថា ជួនកាល​ទីផ្សារ​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​កម្រិត​មួយ​រំពេច ​ដែល​គ្រាន់​តែ​ថយក្រោយ​ជា​បន្ទាន់​ពី​តម្លៃ​សម្រាប់​កម្រិត​ជា​មួយ​នឹង​កម្រិត​ចំនួន​​បន្តិចបន្តួច (បើ​មាន) ដែល​បាន​ជួញដូរ។ ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នេះ ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ ​អាច​មិន​ទាន់​មាន​ការបញ្ជាជួញដូរ ហើយ​នឹង​បន្ត​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​រហូត​ដល់​ពេល​ដែល​អាច​មាន​ការប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ជា​បាន ឬ​រហូត​ដល់​អតិថិជន​លុបចោល​ការបញ្ជាជួញដូរ។ ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ​ បង្ហាញ​ថា ការប្រតិបត្តិតាម​ត្រូវ​មាន​ការព្យាយាម​ធ្វើ ក្រោយ​ហាងឆេង​ទីផ្សារ​ឡើងដល់ ឬ​បន្តទៅ​ដល់​កម្រិត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កំណត់ទុក - តម្លៃ​សម្រាប់កម្រិត។ នៅពេលដាក់​ចេញ ការបញ្ជាកំណត់ថ្លៃ ​នឹង​ត្រូវ​គេ​ទុក​ថា​មិនទាន់សម្រេច បើ​តម្លៃ​សម្រាប់កម្រិត​មិន​ទាន់​មាន​ឡើង​ដល់​ទេ​នោះ។ នៅពេល​ហាងឆេង​ទីផ្សារ​ឡើង​ដល់ ឬ​កាត់តាមតម្លៃ​កម្រិត នឹង​មាន​ការជម្រុញ​បញ្ជា​នេះ ហើយ​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ USG ព្យាយាម​ប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ជា​ជួញដូរ​នេះ​តាម​តម្លៃ​សម្រាប់កម្រិត។

កម្រិតតម្លៃកំណត់​ ​

តម្លៃ​ដែល​អតិថិជន​បញ្ជាក់​នៅពេល​​ដាក់​ការ​បញ្ជាកំណត់ថ្លៃ​។

ងាយប្តូរជាសាច់ប្រាក់

លក្ខខណ្ឌ​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​ទំហំ​ទិញ ឬ​លក់​គ្រប់គ្រាន់។

ការជម្រះ​បញ្ជី

ប្រតិបត្តិការ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ទូទាត់ ឬ​លក់ឡាយឡុង​​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ពីមុន។

កម្រិត​ការជម្រះ​បញ្ជី

កម្រិត​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី​ដែល​ផ្ដើម​ឱ្យ​មាន​ការជម្រះ​បញ្ជី​លើ​ស្ថានភាព​ចំហ​រទាំងអស់​របស់​អតិថិជន​តាម​តម្លៃ ឬ​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​សមរម្យ​បំផុត​ដែល​មាន​នៅ​ខណៈ​នោះ។ ការជម្រះបញ្ជី​កើតឡើង​នៅពេល​ទឹកប្រាក់ក្នុង​គណនី​មិន​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​រក្សា​ស្ថានភាព​ចំហបច្ចុប្បន្ន។ អតិថិជន​អាច​បង្ការ​ការជម្រះបញ្ជី ​ដោយ​ការដាក់​ប្រាក់​តម្កល់បន្ថែម​ចូល​គណនី​ ឬ​ដោយ​ការ​បិទ​ស្ថានភាព​ចំហបច្ចុប្បន្ន។

សន្ទនីយភាព

ពាក្យ​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​បរិយាយ​ចំនួនទឹកប្រាក់​នៃ​ទំហំ​ទិញ ឬ​លក់​គ្រប់គ្រាន់​ដែល​មាន​នៅ​ពេល​ជាក់លាក់​មួយ។

អូសបន្លាយលក់

ពាក្យ​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​បរិយាយ​អំពី​អតិថិជន​ដែល​បាន​បើក​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​ថ្មី​មួយ​ដោយ​ការទិញ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។

ការខាតបង់ពីការតម្កល់ប្រាក់លើសពីតម្រូវការ

ស្ថានភាព​ដែល​ឱកាស​មានមក​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​ខាត​លើសពី​ប្រាក់កម្ចី​ដែល​ពួកគេបាន​សន្យាបើក និង​រក្សាស្ថានភាព​ជួញដូរ​ពីដំបូង។

[ TOP ]

M

ប្រាក់​​តម្កល់រក្សាគណនី

ប្រាក់តម្កល់​អប្បបរមា ​ដែល​អ្នកវិនិយោគ​ត្រូវ​តែ​រក្សា​ទុក​នៅក្នុង USG ដើម្បី​រក្សា​ស្ថានភាព​ចំហ។

ការទាមទារប្រាក់តម្កល់

តម្រូវការឱ្យ​មាន​ការដាក់​ប្រាក់តម្កល់​បន្ថែម​ចូល​គណនី ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​លក្ខណ្ឌ​​អប្បបរមា ដែលកើតឡើងដោយសារ​ការឡើងចុះ​នៃ​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់។

ប្រាក់តម្កល់

ចំនួន​ទឹកប្រាក់​សរុប​របស់​អតិថិជន​ដែលបាន​ដាក់ដើម្បីការពារ​ស្ថានភាព​ចំហសរុប។ ប្រាក់តម្កល់ការពារហានិភ័យដែលបានដាក់ គឺ​ជា​អនុគមន៍​​មួយ​នៃអនុបាតអានុភាពអតិបរមា​សម្រាប់​ការជួញដូរ។ អានុភាព​កាន់​តែ​ខ្ពស់​ ប្រាក់តម្កល់គឺ​កាន់​តែ​ទាប​។ អានុភាព កាន់​តែ​ទាប​ទៅ ប្រាក់តម្កល់ដែលត្រូវការសម្រាប់ស្ថានភាពចំហ​ក៏​កាន់​តែ​ខ្ពស់ដែរ។

តាមការគណនា ប្រាក់តម្កល់ = ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​ស្ថានភាព​ចំហ​/អនុបាតអានុភាព​អតិបរមា​សម្រាប់​ការជួញដូរ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ស្ថានភាពជួញដូរ USD/CHF USD 100,000 តាម​អនុបាតអានុភាព​អតិបរមា​សម្រាប់​ការជួញដូរស្មើ​នឹង 50:1 នឹង​ទាម​ទារ​ឱ្យ​មានការសន្យា​លើ​កម្រិតប្រាក់តម្កល់​ដែល​ស្មើ​នឹង 100,000/50, ឬ USD 2,000។

សម្គាល់ ៖ ដើម្បី​គណនាប្រាក់តម្កល់ ​សម្រាប់​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមិន​មែន​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​គោល (ទីមួយ) USD (ឧ. EUR/USD, GBP/USD…) និង​​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ចាំបាច់គិត​ជា​ដុល្លារអាមេរិក ជាមុន (EUR/JPY, GBP/JPY…), ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​យោងនៃ​គូ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា USD សិន ដោយ​ប្រើ​អត្រាប្ដូរប្រាក់​ជាមធ្យម។

ឧទាហរណ៍ ៖ អតិថិជន​ទិញ EUR/USD ចំនួន 1 Lot ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើនឹង .9600 9604។ អត្រាប្ដូរប្រាក់​ជាមធ្យម​គឺ​ស្មើ​នឹង .9602។ ដូច្នេះ EUR 100,000 ត្រូវ​ស្មើនឹង USD 96,020។ កម្រិតអនុបាត​ (ផលធៀបរវាងតម្លៃពីរ) នៃ​អានុភាព USD 96,020/50 = USD 1,920.40

ការកែតម្រូវតាមទីផ្សារ

ការកែតម្រូវគណនី​ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់ចំណេញ និងខាតពីអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងបញ្ជី។

ក្រុមហ៊ុន​រៀបចំទីផ្សារ

ក្រុមហ៊ុន​រៀបចំទីផ្សារ គឺ​ជា​បុគ្គល ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​បង្កើត និង​រក្សា​ដំណើរការទីផ្សារ​សញ្ញាប័ណ្ណ​មួយ។

អនុបាតអានុភាពការជួញដូរអតិបរមា

អានុភាពត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជាអនុបាត ​ដែល​អាច​រកបាន​ដើម្បី​បើក​ស្ថានភាព​ថ្មី។ ឧទាហរណ៍ ៖ អនុបាតអានុភាព ដែល​ស្មើនឹង 50:1 អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​អាច​គ្រប់គ្រង​ស្ថានភាព Lot ដែល​មាន​តម្លៃ USD 100,000 ជាមួយ​នឹង​កម្រិតប្រាក់តម្កល់ USD 2,000 (USD 100,000/50 = USD 2,000)។

អំណាចជួញដូរ​អតិបរមា

តាមការគណនា អំណាចជួញដូរ​អតិបរមា = តម្លៃទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី * អនុបាតអានុភាព​អតិបរមា។

មធ្យមភាគ​នៃ​ការឡើងចុះតម្លៃ

វិធី​នៃ​ការធ្វើឱ្យ​រលូន​នូវ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​តម្លៃ/អត្រាតម្លៃ​ តាមរយៈការគិត​លើ​តម្លៃ​មធ្យម​ពី​ក្នុង​ទិន្នន័យ​តម្លៃ​ទាំងអស់។

[ TOP ]

N

ភាពខុសគ្នា​នៃ​អត្រាការប្រាក់​សុទ្ធ

គម្លាត​លើ​អត្រា​ការប្រាក់​រវាង​ប្រទេស​នានា​ជាមួយ​នឹង​រូបិយប័ណ្ណ​ពីរ​ប្រភេទ​ខុសៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ បើអត្រាការប្រាក់​ដល់ដៃ/បន្ទាប់​សម្រាប់​ប្រាក់ Euro ស្មើនឹង 3.25% ហើយ​អត្រាការប្រាក់​ដល់ដៃ/បន្ទាប់​​លើ​ប្រាក់ដុល្លារ US ស្មើនឹង 1.75% គម្លាត​អត្រា​ការប្រាក់​ត្រូវ​ស្មើនឹង 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%)។

ការទូទាត់

វិធី​សាស្ត្រទូទាត់​ ក្រោម​លក្ខខណ្ឌដែល​​គម្លាត​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​​ជួញដូរ ត្រូវបានទូទាត់​នៅ​ពេល​បិទ​ការជួញដូរ។

[ TOP ]

O

បញ្ជា OCO (បញ្ជា​មួយទៅ​លុបបញ្ជាមួយ​ទៀត)

ការបញ្ជា​មួយលុបចោលការបញ្ជា​មួយ​ទៀត គឺ​ជា​ការ​បញ្ជា​កម្រិត​រយៈពេល និងការ​បញ្ជាជួញដូរកំណត់ថ្លៃ ​ដោយកើតឡើងព្រមគ្នា ដោយ​ហេតុនោះ នៅពេល​មាន​ការប្រតិបត្តិតាម​មួយ​ណា​នោះ នឹង​មាន​ការលុបចោល​មួយ​ទៀត។ ឧទាហរណ៍ បញ្ជា OCO អាច​នឹង​ចេញឱ្យ​បិទ​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​កម្រិត​រយៈពេល (យកចំណេញ) ឬ​ដោយ​បញ្ជាបិទ​ការពារខាត (បញ្ឈប់ការខាត)។

តម្លៃលក់ចេញ

តម្លៃ​ដែល​ឈ្មួញ​សុខចិត្ត​លក់​ឱ្យ។ ការផ្ដល់​ឱ្យ​នេះ ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ផង​ដែរ​ថា​ជា​តម្លៃ​លក់ចេញ ឬ​ថ្លៃលក់ចេញ។

ទីផ្សារ​ដែល​​តម្លៃ​លក់ចេញ​លប់លើ​តម្លៃ​ទិញចូល​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន

ស្ថានភាព​បណ្ដោះអាសន្ន​ដែល​ការផ្ដល់ឱ្យ ឬ​តម្លៃលក់ចេញ​លើស​តម្លៃ​ទិញចូល។

ស្ត្រីចំណាស់

ស្ត្រីចំណាស់នៃវិថី Threadneedle គឺជាពាក្យ​មួយដែលគេហៅ​ធនាគារ​អង់គ្លេស (ធនាគារ​កណ្ដាល​ចក្រភព​អង់គ្លេស)។

គណនី​ចម្រុះ

គណនី​ដែលត្រូវបានថែរក្សា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការីមួយ​ជាមួយនឹង​​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ទៀត​ដែល​គណនីទាំងអស់​របស់​ម្ចាស់ដើម​ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នា និង​ដាក់ឈ្មោះ​របស់ខ្លួន​ជំនួស​ឱ្យ​ការរៀបចំឱ្យ​មាន​ដាច់ដោយឡែក​ពីគ្នា។

ស្ថានភាព​ចំហ

ភាពខុសគ្នា​រវាង​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុលដែល​គិត​ជា​រូបិយប័ណ្ណណាមួយ។ ភាពខុសគ្នា​នេះ ​នឹងត្រូវវាយតម្លៃ​តាម​មូលដ្ឋាន​រូបិយប័ណ្ណ​នីមួយៗ ឬ​ស្ថានភាពនៃ​រូបិយប័ណ្ណ​ទាំងនោះ នៅពេល​គណនា​តាម​រូបិយប័ណ្ណ​គោល។

Window ​បង្ហាញ​ស្ថានភាពចំហ

USG Window ដែល​បង្ហាញ​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​ទាំងអស់​របស់​អតិថិជន​ដែល​នៅ​ចំហ។

បញ្ជា

ការណែនាំ​​អតិថិជន​ដែល​ត្រូវផ្ដល់​ឱ្យ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅ​លើ​កម្មវិធី​ជួញដូរ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណិតរបស់ USG (ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬ​តាម​កម្មវិធី​ជជែកតាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ដូច​ជា DirectDealer) ​ដើម្បី​ចុះ​កិច្ចសន្យា​​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ជាមួយនឹង USG តាមរយៈ​ការទិញ ឬ​លក់​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ណា​មួយ​ជា​បន្ទាន់ ឬ​នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​ត្រូវគ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​របស់​អតិថិជន។

ការជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស OTC ដែលប្រើប្រាក់តម្កល់

ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​​ដែលពុំចាំបាច់ប្រតិបត្តិការដល់កន្លែង (ការជួញដូរ​​​ដោយគ្មាន​អ្នកត្រួតត្រា​) ដែលអ្នកចូលរួមលើទីផ្សារ (ប្រភេទ​ដូចជា USG និង​អតិថិជន​របស់ខ្លួន) ចុះ​កិច្ចសន្យា​ចរចារ​ជាសម្ងាត់​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយនឹង​អ្នកផ្សេង​ម្នាក់ទៀត ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ការដាក់​ប្រាក់តម្កល់​ការពារហានិភ័យ និង​សន្យាជម្រះស្ថានភាព​ជួញដូរ​ដែល​នៅ​មិនទាន់ធ្វើ។

ការជួញដូរ​អំឡុងមួយថ្ងៃ

ការព្រមព្រៀងជួញដូរ​មួយ​ដែល​មាន​រយៈពេល​ចាប់ពី​​ថ្ងៃទីមួយ ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការបន្ទាប់។

[ TOP ]

P

Pip

រង្វាយតម្លៃ​ដ៏តូច​មួយ​លើ​ការឡើងចុះ​អត្រាប្ដូរប្រាក់​។

របាយការណ៏​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែលព្យួរទុក

របាយការណ៏​អំពី​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែលព្យួរទុក នឹង​បង្ហាញ​បញ្ជាជួញដូរ​ទាំងអស់​ដែល​មិន​ទាន់បានសម្រេច ដែល​អតិថិជន​បានទុករហូត​ហួស​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​អ្នកប្រើ ថាតើ​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែល​ព្យួរទុកនេះនឹង​មាន​ការសម្រេច ឬអត់។ បញ្ជា​ជួញដូរ​ដែលព្យួរទុក​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ត្រូវបានលុបចោល​ដោយ​អតិថិជន នឹង​នៅ​តែ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ដដែល ដោយ​ផ្ដល់ឱ្យ​អតិថិជន​នូវទិន្នន័យសវនកម្មលំអិតពីការបញ្ជាជួញដូររបស់គេ។

Window បង្ហាញ​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែលព្យួរទុក

USG Window ដែល​បង្ហាញ​រាល់​បញ្ជា​​មិនទាន់សម្រេច​ដែល​នៅ​ព្យួរទុក ឬ​រង់ចាំ។ មុន​នឹង​អតិថិជន​បិទ USG បាន កម្មវិធី​នឹង​ព្រមាន​ប្រាប់​អតិថិជន​ជាមុន​អំពី​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែល​នៅព្យួរទុក។ បញ្ជា​​អស់​ទាំងនេះ នឹង​បន្ត​មាន​ទោះបីជាអតិថិជន បានចាកចេញ​ពី​ប្រព័ន្ធ​ហើយក៏ដោយ។ យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ការបញ្ជាទិញទាំងនោះក៏​អាច​នឹងត្រូវដាក់ចេញ នៅពេល​ដែល​ស្ថិត​នៅក្រៅបណ្ដាញអ៊ីនធើណិតផងដែរ។

ស្ថានភាព

ការសន្យា​ទូទាត់សរុប​តាម​រូបិយប័ណ្ណ​ជាក់លាក់​មួយ។ ស្ថានភាព​ជួញដូរ​មួយ​អាច​មាន​ឱនភាព​ ឬ​បាន​មួយរួចខ្លួន (គ្មាន​បញ្ហា​ប្រឈម), ចំណេញ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​មូលបត្រ, (រូបិយប័ណ្ណ​ទិញចូល​ច្រើន​ជាង​លក់ចេញ) ឬចំណេញ​ពី​ការធ្លាក់តម្លៃ​កិច្ចសន្យា​នៃ​ការជួញដូរ​ (រូបិយប័ណ្ណ​ទិញចូល​ច្រើន​ជាង​លក់ចេញ)។

ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ដើម

ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ទិញ ឬ​លក់​ហ៊ុន​សម្រាប់​គណនី​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់ពួកគេ។

ការយកចំណេញ

ការដោះស្ថានភាព​ជួញដូរ​ដើម្បីបង្កើតប្រាក់​ចំណេញ។

[ TOP ]

Q

សម្រង់​តម្លៃ

រួម​មាន​​តម្លៃទិញចូល និង​​លក់ចេញ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ។

ផ្ទាំង​សម្រង់​តម្លៃ

ផ្ទាំង​សម្រង់​តម្លៃ គឺ​ជា​ផ្នែកនៃ​ USG Window ដែល​បង្ហាញ​សម្រង់​តម្លៃ​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​ធំៗ និង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ឆ្លង និង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​មើល​​គំនូសតាង​របស់ USG។

[ TOP ]

R

គម្លាតតម្លៃជួញដូរ

គម្លាត​រវាង​តម្លៃ​ខ្ពស់បំផុត និង​ទាប​បំផុត​នៃ​ការជួញដូរ​ដែល​នឹង​ប្រគល់ទទួល​ថ្ងៃក្រោយ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​ទុក​ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​ការជួញដូរ​ជាក់លាក់​មួយ។

អត្រា

តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ជំនួស​ឱ្យ​មួយ​ទៀត ​ដែល​តាម​ធម្មតា​ធៀប​នឹង USD។

P/L ជាក់ស្តែង

ប្រាក់ចំណេញ និង​ខាត​ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​ចេញ​ពីស្ថានភាព​ដែល​បាន​បោះបង់។

ទីផ្សារ​ដែលមានការគ្រប់គ្រង

ទីផ្សារ​មួយ​ដែល​មាន​ការគ្រប់គ្រង ដែលជា​ធម្មតា​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ ​ដែល​ចេញ​គោលការណ៍ និង​ការកំហិត​លក្ខខណ្ឌ​ ​ដើម្បី​ការពារ​ក្រុម​អ្នកវិនិយោគ។

Window របាយការណ៍

Window ​របាយការណ៍ USG គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​អតិថិជន​អាច​ចូលមើល​របាយការណ៍​ស្ថានភាព​គណនី​នានា​ ដែល​បង្ហាញ​ប្រាប់​អំពី​សកម្មភាព​របស់ពួកគេ​យ៉ាង​ពិស្ដារ។ មាន​របាយការណ៍​ចំនួន 5 ប្រភេទ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ដែល​អតិថិជន​អាច​ប្ដូរ​តាមតម្រូវការ នៅខណៈពេល​ជាក់លាក់​មួយ។ ទាំងនេះ​មានដូចជា កំណត់ហេតុ​ជួញដូរ កំណត់ហេតុ​បញ្ជា​ជួញដូ​រដែល​ព្យួរទុក កំណត់ហេតុ​គណនី កំណត់ហេតុ​វគ្គ​សកម្មភាព និង​របាយការណ៍​គណនី។

ចំណុច ឬ​កម្រិត​នៃ​ការខាត​ផលប្រយោជន៍

តម្លៃ​ដែល​អ្នក​វិភាគ​ទទួលស្គាល់​ជា​តម្លៃ​មួយ​ដែល​តាម​ធម្មតា​នឹង​បញ្ឈប់​ការឡើងចុះ​តម្លៃ​នៃ​អត្រាប្ដូរប្រាក់លើ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​ពី​ការឡើង​ថ្លៃ​កាន់​តែ​ខ្ពស់។ បើ​មាន 'ដាច់' កម្រិត​នៃ​ការខាត​ផលប្រយោជន៍ អ្នកបច្ចេកទេស​នឹង​សន្និដ្ឋាន​ថា ការឡើងចុះ​នៃ​តម្លៃ​សញ្ញាប័ណ្ណ​នឹង​បន្ត​ឡើងទៅ​ទៀត។

​ជ្រុងខាង​ស្ដាំ

ត្រូវគ្នា​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​លក់ចេញ និង​ទិញចូល​តាម​អត្រាប្ដូរ​ប្រាក់​លើ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ។ ឧទាហរណ៍ តម្លៃជាក់លាក់​ស្មើនឹង .9630 - .9635 ​តម្លៃ​នៅ​ជ្រុង​ខាងស្ដាំ​​គឺ .9635។ តម្លៃ​នៅ​ជ្រុងខាង​ស្ដាំ ​គឺ​ជា​ជ្រុង​ដែល​អតិថិជន​ត្រូវ​ទិញ។

ដើមទុន​មានហានិភ័យ

ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អតិថិជន​សុខចិត្តប្រឈមនឹងហានិភ័យ (ក្នុង​ករណី​មាន​ការខាតបង់) នឹង​មិនប៉ះពាល់ដល់​អតិថិជននោះទេ​ ។

ទឹកប្រាក់​ជួញដូរ​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ

នៅចុង​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​នីមួយៗ USG នឹង​ស្វ័យ​រំកិល ឬ​ស្វ័យ​ប្ដូរ​​ស្ថានភាពចំហបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ ឱ្យ​ទៅ​​ថ្ងៃ​ប្រតិបត្តិការដល់ដៃបន្ទាប់​វិញ។ ដោយ​ស្ថិត​ក្នុង​រយៈពេល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព យន្តការ​នេះ​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបិទ​ព្រមៗគ្នា​នូវ​ស្ថានភាពជួញដូរបច្ចុប្បន្ន និង​ការបើក​​នៅ​ថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​បន្ទាប់​វិញ។ USG ត្រូវ​ដក​ចេញ​ពី ឬ​ដាក់ប្រាក់​ចូល​គណនី​របស់​អតិថិជន​ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​ភាពខុសគ្នា​នៃ​អត្រាប្តូរប្រាក់​រវាង​រូបិយប័ណ្ណគោល និង​រូបិយប័ណ្ណ​យោង​នៃ​គូ និង​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​របស់​អតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ បើ​អតិថិជន​កំពុង​ចូល​យក​ចំណេញ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​មូលបត្រ ឬ​គូរូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ដែល​អត្រា​ឆ្លងថ្ងៃ ​សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណ​គោល​ខ្ពស់ជាង​រូបិយប័ណ្ណ​យោង​នៃ​គូ អតិថិជន​នឹង​មានទម្ងន់​សម្រាប់​ស្ថានភាពជួញដូរ​ដែល​បន្ត​ទៅពេលយប់ ឬ​ឆ្លងថ្ងៃ។ ករណីផ្ទុយពីនេះ នឹង​មាន​ការដាក់ប្រាក់ចូល​គណនី​អតិថិជន​​សម្រាប់​ភាពខុសគ្នា ឬ​គម្លាត​អត្រាការប្រាក់។ ការពិចារណារកហេតុផល​ជាមូលដ្ឋាន​គឺ​ថា បើ​អតិថិជន​ចូលទីផ្សារយក​ចំណេញ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​មូលបត្រលើ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​នឹង​ចំណេញ​ច្រើនជាង ពួកគេ​នឹង​ចំណេញ​ពី​ការដែល​មាន​លទ្ធភាព​វិនិយោគ និង​រកផលចំណេញ​នៅពេលយប់​បាន​ច្រើនជាង​ចំនួនទឹកប្រាក់​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​បង់ឱ្យ​សម្រាប់លទ្ធភាព​ចូលទីផ្សារ​យកចំណេញ​ពី​ការធ្លាក់តម្លៃ​កិច្ចសន្យា​នៃ​ការជួញដូរ លើ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលនឹង​ចំណេញ​តិចជាង។

ឥណទាន​ទឹកប្រាក់​ជួញដូរ​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ

ទឹកប្រាក់​ឥណទាន (ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​រូបិយប័ណ្ណគោល) បន្ថែម​ទៅ​កាន់​គណនី​អតិថិជន​ដែល​កំពុង​ចូលទីផ្សារ​យក​ចំណេញច្រើនជាងមួយ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​លើ​រូបិយប័ណ្ណឆ្លង​ថ្ងៃ​ ។

ឥណពន្ធ​​ទឹកប្រាក់​ជួញដូរ​រំកិលឆ្លងថ្ងៃ

ទឹកប្រាក់​ឥណពន្ធ​ដែល​បាន​ដកចេញ​ពី​គណនី​អតិថិជនដែល​កំពុង​ចូលទីផ្សារ​យក​ចំណេញតិចជាងមួយ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​លើ​រូបិយប័ណ្ណឆ្លង​ថ្ងៃ​។

ការដំណើរការ​ស្ថានភាព​ជួញដូរ

ការរក្សា​ឱ្យ​មាន​ស្ថានភាពចំហ ​ដោយរំពឹង​ថា​នឹង​ចំណេញ​បាន​ច្រើន។

[ TOP ]

S

ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដដែល

ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ដល់​កំណត់ ក្នុងថ្ងៃ​ដែលប្រតិបត្តិការ​ប្រព្រឹត្តទៅ។

កម្រិត​កំណត់តម្លៃលក់

បញ្ជាក់​តម្លៃ​ទាបបំផុត​ ដែល​​អាចលក់​រូបិយប័ណ្ណ​គោល​ក្នុង​រូបិយប័ណ្ណមួយគូ។ តម្លៃ​កំណត់​ក្នុងការបញ្ជាលក់កំណត់ថ្លៃ គួរតែ​លើសពី​ថ្លៃសុំទិញនៃការជួញដូរបច្ចុប្បន្ន។

បញ្ជាលក់បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ

ការបញ្ឈប់ការលក់ គឺជាការបញ្ជាបញ្ឈប់ជួញដូរ ដែលត្រូវបានដាក់​ស្ថិតក្រោមថ្លៃសុំទិញនៃការជួញដូរបច្ចុប្បន្ន ហើយមិនត្រូវបានដាក់​ប្រើរហូតទាល់តែថ្លៃសុំទិញលើទីផ្សារស្ថិតក្នុង ឬ ក្រោមតម្លៃបញ្ឈប់ជួញដូរ។ ការបញ្ជាបញ្ឈប់ការលក់ (ពេលកើតឡើង) ក្លាយជា​ការបញ្ជា​លក់​លើទីផ្សារក្នុង​តម្លៃ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន។

កាលបរិច្ឆេទទូទាត់

កាលបរិច្ឆេទដែលប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញដែលបានដាក់ចេញ ត្រូវទូទាត់តាមរយៈការផ្ទេរឧបករណ៍ ឬរូបិយប័ណ្ណ និងមូលនិធិ រវាងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់។

ឆាប់លក់

ការមាន​ស្ថានភាពចំហ​ដែល​គេ​បាន​បង្កើតឡើង​តាមរយៈ​ការលក់រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ចេញ។ បើ​ពួកគេ​បានលក់ចេញ EUR/USD អតិថិជនត្រូវ​បាន​គេ​និយាយ​ថា 'ឆាប់លក់' គូ​រូបិយប័ណ្ណ (លក់​រូបិយប័ណ្ណ​គោល)។ បើ​អតិថិជន​បាន​ទិញ EUR/USD ពួកគេ​នឹង 'អូសបន្លាយ​លក់)' គូ​រូបិយប័ណ្ណ តែ 'ឆាប់លក់' រូបិយប័ណ្ណ USD។ ប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស ចាប់ផ្ដើម​បន្ត​ការ 'អូសបន្លាយ​លក់)' រូបិយប័ណ្ណ​មួយ និង 'ឆាប់លក់' មួយ​ទៀត។

ការសម្រួលការឆាប់លក់

ការទិញ​ដើម្បី​រៀបចំ​ឡើងវិញ​នូវ​ស្ថានភាពយកចំណេញពីការឡើងថ្លៃនៃ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ជាក់លាក់

អ្នកវិនិយោគដែលមានចំណេះដឹង

អ្នកវិនិយោគ​ដែល​មាន​ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និង/ឬ​មូលធន​គ្រប់គ្រាន់ ​ដើម្បី​ជួញដូរ​នៅ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណ​អន្តរជាតិ។ អ្នកវិនិយោគ​ត្រូវ​សម្រេច​ដោយខ្លួនឯង ថាតើ Forex គឺ​ជា​​ការវិនិយោគដែល​សមរម្យ​ដើម្បី​បំពេញ​គោលបំណង​របស់​ពួកគេឬទេ។

ហានិភ័យរដ្ឋាភិបាល

(1) ហានិភ័យ​នៃ​ការដែលគ្មានលទ្ធភាពសង​លើកម្ចីរបស់​រដ្ឋាភិបាល;
(2) ហានិភ័យ​នៃ​ការរក្សាទុកទ្រព្យសកម្ម​​នៅ​ប្រទេស​ក្រៅ។

ការជួញដូរដោយប្រថុយប្រថាន

ការជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​មាន​លក្ខណៈប្រថុយប្រថាន ដោយសារតែវា​គ្មាន​ការធានា​ថា ការវិនិយោគ​លើ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​នឹង​ចំណេញ​បាន​ប្រាក់នោះទេ។ លើសពីនេះ មានករណីខ្លះដែល​អតិថិជន​អាច​នឹង​ខាតបង់​ប្រាក់​តម្កល់របស់ពួកគេ ដែលធ្វើឱ្យ​ការជួញដូរ FX មានការប្រថុយប្រថានខ្លាំង។ អ្នក​ដែល​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស គួរតែ​ប្រថុយ​ប្រថានតែ​លើ​ដើមទុន​ប្រភេទ​នេះបានហើយ (ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ដើមទុន​មាន​ហានិភ័យ) ដោយកុំ​បណ្ដាល​ឱ្យ​អតិថិជនជួប​បញ្ហា​ជាមួយដែរ (ក្នុង​ករណី​មាន​ការខាតបង់)។

Spot Book

USG spot book Window បង្ហាញ​​អំពី​ស្ថានភាព​ជួញដូរដែល​មិនទាន់ធ្វើ​រហូត​ពេលយប់ ឬ​ឆ្លងថ្ងៃ​​ ​ការជួញដូរ​ដែល​មាន​ការបញ្ជាចេញ​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ និង​ស្ថានភាពចំហបច្ចុប្បន្ន​របស់អតិថិជន។ Window នេះ មានព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដែល​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​បណ្ដា​ចំណុច​ដែល​មាន​រាយ​ក្រោម​ផ្នែក​នីមួយៗ ​ដែល​រួម​មាន អត្រា​ជួញដូរ តម្លៃទឹកប្រាក់​ជួញដូរ​ដែល​កំពុង​មាន កំណត់សម្គាល់​កំពុង​មាន​លើ​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​លើ​ទីផ្សារ P/L និង​ពេលវេលា​ប្រតិបត្តិ​ជួញដូរ។ល។

Spot

Spot ឬ spot date សំដៅ​ដល់​កាលបរិច្ឆេទ​គិត​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រគល់ទទួល​ភ្លាមៗ​ក្នុង​រយៈពេល​ពី​រថ្ងៃ​ធ្វើការ ដោយ​រាប់ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទជួញដូរ​តាម​ការព្រមព្រៀង។ នៅពេលដែល​មាន​ថ្ងៃឈប់សម្រាក​របស់​ធនាគារ នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍ ឬ​នៅ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែល​ធនាគារ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​មាន​បង្ហាញ​តាមរយៈ​រូបិយប័ណ្ណ​នៅ​ក្នុង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​បិទ ថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​នឹង​មាន​ការកែតម្រូវ​​ទៅ​កាន់​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ទឹកប្រាក់​បន្ទាប់ នៅពេល​ដែល​ធនាគារ​បើក​ធ្វើការ​ឡើងវិញ។ ក្នុង​ករណី​នៃ​ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ធៀប​នឹង​ប្រាក់​ដុល្លារ​កាណាដា ថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​គឺ 1 ថ្ងៃ​ធ្វើការទៅមុខ​ដោយ​រាប់​ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ជួញដូរ។

តម្លៃ/អត្រា​ដល់ដៃ

តម្លៃ​ដែល​គូរូបិយប័ណ្ណ​ដែល​កំពុង​ចរាចរ​ជួញដូរ​លើ​ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណដល់ដៃ។

មូលដ្ឋាន​នៃ​ការទូទាត់​តាម​តម្លៃ​ដល់ដៃ

នីតិវិធី​នៃ​ការទូទាត់​មាន​កំណត់​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដែល​ដាក់ចេញ​នូវ​កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យាអនាគតជា​ទឹកប្រាក់​រយៈពេល 2 ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ទៅមុខ ដោយ​រាប់​ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ជួញដូរ (មើល Spot)។

គម្លាត​តម្លៃ​ទិញ​លក់​

ភាពខុសគ្នា​រវាង​តម្លៃ​ទិញ និង​លក់​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស។

ស្ថានភាពតុល្យភាព

លក្ខខណ្ឌ​ដែលការទិញ និង​លក់​របស់អតិថិជន​កំពុង​មាន​តុល្យភាពគ្នា ហើយ​គ្មាន​ស្ថានភាពចំហ។

Squawk Box

ប្រដាប់​បំពង​សំឡេង​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ទូរសព្ទ​ដែល​ជាញឹកញាប់​គេ​ប្រើ​នៅ​ការិយាល័យកម្រៃជើងសារឈ្មួញកណ្តាល។

ប្រាក់ស្ទែរលីង

ប្រាក់​ផោនដ៍​អង់គ្លេស​ដែល​ផ្សេងពីនេះ​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា 'អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ផោនដ៍អង់គ្លេស និង​ដុល្លារអាមេរិក'។

បញ្ជា​លក់ចេញ​តាម​តម្លៃ​កំណត់​ដើម្បី​កម្រិតការខាត

ការបញ្ជា​ជាក់លាក់ ​ដែល​បានដាក់បញ្ចូល​ដោយ​អតិថិជន​ ដើម្បី​​បិទ​ស្ថានភាពមួយ បើសិន​តម្លៃ​ឡើងចុះក្នុង​ទិសដៅ​បញ្ច្រាស​ស្ថានភាព​ជួញដូរ ក្នុង​ចំនួន pips ​ជាក់លាក់។ ​ក្នុងករណី​ភាគច្រើន ការបញ្ជាបញ្ឈប់ ​ត្រូវបានប្រតិបត្តិតាមភ្លាមៗ នៅពេល​ទីផ្សារ​ឈាន​ដល់ ឬ ឆ្លង​កាត់​កម្រិត​តម្លៃត្រូវបញ្ឈប់ដែល​កំណត់​ដោយ​អតិថិជន។ នៅពេលដាក់​ចេញ ការបញ្ជាបញ្ឈប់ ​នឹង​ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ឈានដល់តម្លៃត្រូវបញ្ឈប់។ ការ​បញ្ជា​បញ្ឈប់ជួញដូរ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទស្ថានភាព​មួយ (បញ្ឈប់ការខាត) ​ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាព​មួយ ឬ​ ដើម្បីបើក​ស្ថានភាព​ថ្មី​មួយ។ ការប្រើប្រាស់​ដ៏​សាមញ្ញបំផុត គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន (ដោយ​កម្រិត​ការខាត ឬ​ការពារ​ចំណេញ​មិនទាន់ទទួលស្គាល់)។ នៅពេល​ទីផ្សារឈាន​ដល់ ឬ ឆ្លង​កាត់តម្លៃត្រូវបញ្ឈប់ ការបញ្ជានេះ នឹងត្រូវបើក (ជម្រុញ​ឱ្យ​មាន) ហើយ USG នឹង​​ប្រតិបត្តិការ​បញ្ជា​ជួញដូរ​នេះក្នុង​តម្លៃ​​ដែល​មាន​បន្ទាប់។ ​ខុសគ្នា​នឹងការ​បញ្ជាកំណត់ថ្លៃ ការបញ្ជា​បញ្ឈប់ជួញដូរ ​មិន​ធានា​ដល់​ការប្រតិបត្តិ​តាម​​តម្លៃ​ត្រូវបញ្ឈប់ទេ។ លក្ខខណ្ឌ​ទីផ្សារ​រួម​មាន ភាពប្រែប្រួល ​និង​កង្វះកម្រិត​ចំនួន អាច​បណ្ដាល​ឱ្យ​មាន​ការ​បញ្ជាបញ្ឈប់​ជួញដូរក្នុង​តម្លៃ​ខុស​ពីការ​បញ្ជា។

កម្រិត​តម្លៃ​លើបញ្ជា​ទិញ ឬ​លក់

តម្លៃ​ដែល​ដាក់បញ្ចូល​ដោយ​អតិថិជន​ដែល​ដាក់បញ្ជាឱ្យ​​បិទ​ជួញដូរ​ពេល​ខាត​។

គិត/ការគិត​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​នៅ​ម៉ោង​បិទ

នៅពេលដែល​អតិថិជន USG ម្នាក់​មាន P/L ដែល​គិត​តាម​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ក្រៅពី​ប្រាក់​ដុល្លារអាមេរិក P/L ត្រូវ​តែ​មាន​ការបម្លែង​ឱ្យ​ទៅ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារអាមេរិក នៅ​ពេល​បិទ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការនីមួយៗ​តាម​អត្រា​ប្តូរប្រាក់​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅពេល​នោះ (ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អត្រា​ប្ដូរក្នុងប្រព័ន្ធ)។ ដំណើរការ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា ការគិត​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​នៅ​ម៉ោង​បិទ។ ចូរកត់សម្គាល់ថា បើ P/L មិន​ទាន់មាន​​ការគិត​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​នៅ​ម៉ោង​បិទ​ទេ​នោះ តម្លៃទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនីរបស់​អតិថិជន​អាច​នឹង​មាន​ការឡើងចុះ​បន្តិចបន្តួច (ឡើង ឬ​ចុះ) តាមរយៈការឡើងចុះនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ ឧទាហរណ៍ បើ​អតិថិជន​​មាន​ប្រាក់​ចំណេញ​គិត​ជា​យេន ហើយ​តម្លៃ​ប្រាក់​យេន​ឡើង​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការបិទស្ថានភាព​ជួញដូរ តែ​ផល​ចំណេញ​មាន​ការគិត​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​នៅ​ម៉ោង​បិទ​ឱ្យ​ទៅ​ជា​ដុល្លារ​វិញ តម្លៃទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី​នឹង​ប្រែប្រួល។ បម្រែបម្រួល​នេះ គឺ​គ្រាន់​តែ​នៅ​លើ​ចំនួនទឹកប្រាក់​ចំណេញ/ខាត​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះប្រសិទ្ធភាព​នៅ​មាន​កម្រិត​ជាមធ្យម។

SWIFT

អង្គការ​ទូរគមនាគមន៍​អន្តរធនាគារ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​​ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក​ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ទូទាំងពិភពលោក​សម្រាប់​ការទូទាត់​ប្រតិបត្តិការ​ដោះដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ភាគច្រើន​បំផុត។ អង្គការ​នេះ​ក៏​ទទួលខុសត្រូវ​ផង​ដែរ​ចំពោះ​ការកំណត់បទដ្ឋាន​កូដ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​គេ​ប្រើ​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការបញ្ជាក់ និង​ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្ម (ឧ. USD = US Dollars, EUR = Euro, JPY = Japanese Yen)។

Swissy

គ្រាម​ភាសា​ទីផ្សារសម្រាប់​ប្រាក់ហ្វ្រង់​ស្វីស។

[ TOP ]

T

ការកែតម្រូវ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

ការកែតម្រូវឱ្យសមរម្យ​នឹង​តម្លៃ​ដែល​មិន​អាស្រ័យ​លើ​ស្ថានភាព​ទីផ្សារ តែ​អាស្រ័យលើកត្តា​បច្ចេកទេស​ដែល​មាន​ដូចជា កម្រិតចំនួន និង​ការសិក្សា​ពី​និន្នាការ​ផ្សារហ៊ុន។

ទីផ្សារ​ចង្អៀត

ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ដែល​កម្រិត​ចំនួន​នៃ​ការជួញដូរ និងសន្ទនីយភាពមាន​កម្រិត​ទាប ហើយ​ដែល​សម្រង់​តម្លៃ​ទិញ​លក់​តាម​ធម្មតា​ធំ​ជាង​ធម្មតា។

ធីក

បម្រែបម្រួល​តម្លៃ​ជាអប្បបរមា (ឡើង ឬ​ចុះ)។

ការទិញលក់​សម្រាប់​ថ្ងៃ​បន្ទាប់តាម​តម្លៃ​នៅពេលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ (Tom Next)

ការទិញ​រូបិយប័ណ្ណ​សម្រាប់​ការប្រគល់ទទួល​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ និង​ការលក់​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​សម្រង់តម្លៃ​ព្រមៗគ្នា ឬ​ផ្ទុយមកវិញ។

ថ្ងៃ​ជួញដូរ

កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ការជួញដូរ​កើតឡើង។

អតិរេក/ឱនភាពប្រាក់តម្កល់នៃ​ការជួញដូរ

ទុន​ដែល​នៅ​សល់​ទាក់ទង​នឹង​អ្វី​ដែល​អតិថិជន​អាច​បើក​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​ថ្មី ឬ​បង្កើន​ចំនួន​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន = ប្រាក់​តម្កល់នៃ​គណនី។ វា​ជា​អនុគមន៍​នៃ​ទំហំ​ស្ថានភាព​ជួញដូរ និង​បញ្ជីប្រាក់ចំណូលនិងខាត​លើ​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។ វា​បង្ហាញ​តាម​ក្រាហ្វិក​ជា​ចំណុច​កំពូល​នៃ​កម្រិត​ពណ៌លឿង​នៅ​ក្នុងកម្មវិធី​តាមដាន​ប្រាក់តម្កល់នៅ USG។

កម្មវិធី​ជួញដូរ

កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ (សហ្វវែរ) ដែល​អតិថិជន​អាច​ចេញ​បញ្ជា​ឱ្យធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ ​ក្នុង​នាមរបស់​ពួកគេ។ USG Trader និង MetaTrader គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពីរ​នៃ​កម្មវិធី​ជួញដូរ។

កាលបរិច្ឆេទ​ប្រតិបត្តិការ

កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ការជួញដូរ​កើតឡើង។

ប្រតិបត្តិការ

ការទិញ និង​ការលក់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៅ​កន្លែង​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ដែល​បាន​មកពី​ការប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ជា​ជួញដូរ​មួយ។

សម្រង់​តម្លៃ​ទ្វេ​វិធី

នៅពេលដែល​ដែល​ឈ្មួញរូបិយប័ណ្ណ​ស្រង់​តម្លៃ​ទិញ និង​លក់​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កន្លែង​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ឱ្យ​ដល់​អតិថិជន​ម្នាក់។

[ TOP ]

U

ស្ថានភាពជួញដូរ​ដែល​គ្មាន​ការរ៉ាប់រង

ពាក្យ​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ស្ថានភាព​ចំហ។

P/L បានពីការប្តូរប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ

P/L បានពីការប្តូរប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ គឺ​ជា​ការចំណេញ ឬ​ការខាត​ភ្លាមៗ​លើ​ស្ថានភាព​ចំហបច្ចុប្បន្ន​តាម​អត្រាប្ដូរប្រាក់​ដែល​កំពុង​មាន។ សម្គាល់ ៖ P/L បានពីការប្តូរប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ ត្រូវ​បាន​គេ​គណនា​ដោយ​ការប្រើ​តម្លៃ​ដែល​អតិថិជន​​ចាំបាច់​ត្រូវការ ​ដើម្បីទូទាត់​សង​​លើ​ស្ថានភាព​ជួញដូរ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អតិថិជន​បាន​ចូល​ទីផ្សារ​យក​ចំណេញ​ពី​ការឡើងថ្លៃ​មូលប័ត្រលើ EUR/USD នោះ​អតិថិជន​នឹង​ត្រូវការ​លក់​តាម​តម្លៃ​ទិញចូល​លើ​ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន។ P/L នៅតែពុំទាន់ច្បាស់ បើ​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​មិន​ទាន់​បិទ។ ពេលនោះ នឹង​មាន​ការបន្ថែម ឬ​ដក P/L ចេញ​ពី​សាច់ប្រាក់តម្កល់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សាច់ប្រាក់​ថ្មី​លើ​ចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់។

Up Tick

ប្រតិបត្តិការមួយ​ដែល​ធ្វើឡើង​តាម​តម្លៃ​ដែល​ធំជាង​តម្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ពីមុន។

ដុល្លារអាមេរិក

រូបិយប័ណ្ណ​ស្របច្បាប់របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

កម្មវិធី​ជួញដូរ​សាកល្បង USG

USG រក្សា​កម្មវិធី​ជួញដូរ​សាកល្បង​ដែល​ជា​កម្មវិធី​ចម្លង​មាន​គ្រប់​លក្ខណៈ​នៃ​កម្មវិធី​ជួញដូរ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណិត​របស់ USG ដែល​ត្រូវបានប្រើដោយ​អតិថិជនរបស់ USG​ ដែល​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ​ ដើម្បីចូលទៅកាន់​កិច្ចសន្យា​ទិញ និង​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ពី USG។ កម្មវិធី​ជួញដូរ​សាកល្បង អនុញ្ញាត​អតិថិជន​ធំៗ​របស់ USG ថ្នឹកនឹង​ការបំពេញមុខងារ និង​មុខងារ​ពិសេសៗ​នៃ​កម្មវិធី​ជួញដូរ​ពិតប្រាកដ​ដោយ​គ្មាន​ការប្រថុយប្រថាន​ប្រើ​ដើមទុន​របស់​ពួកគេតាមរយៈការធ្វើ​ជំនួញ​មាន​កិច្ចសន្យា​ទេ។ ដោយសារ​កម្មវិធី​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការព្រមព្រៀង ឬ​កិច្ចសន្យា​ការចំណេញ ឬ​ការខាត​ណា​មួយ​ដែល​មាន​ការកើត​ឡើង​ដោយ​ការប្រើ​កម្មវិធី​ដែល​មិន​កើន ឬ​ដែល​ជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​អតិថិជន​សាកល្បង។ វា​មាន​លក្ខណៈដាច់ខាត​ចំពោះ​តែ​គោលបំណង​បង្ហាញ​ឱ្យ​សាកល្បង​ប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធី​ជួញដូរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណិត​របស់ USG

កម្មវិធីសហ្វវែរដែលត្រូវបានប្រើដោយអតិថិជនស្របច្បាប់របស់ USG ដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ក្នុងគោលបំណងប្រថុយប្រថានរកចំណេញពីទិសដៅបម្លាស់ទីរបស់រូបិយប័ណ្ណ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាមញ្ញផងដែរថា USG។ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងនៅលើកម្មវិធីជួញដូរតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត គឺជាកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់ ដែលអតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវ ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និងឯកសារដទៃទៀតរបស់អតិថិជន ដែលបានបង្ហាញ និងចុះហត្ថលេខាដោយពួកគេផ្ទាល់។

របារម៉ីនុយ USG

របារដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្ទាំង USG Window ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនចូលទៅកាន់ រៀបចំ និងកំណត់ទីតាំងរបស់ USG windows រួមមាន Window របាយការណ៍អតិថិជន Window ក្រាហ្វិក Spot Book Window។ល។ វាក៏ផ្តល់ផងដែរដល់អតិថិជនសម្រាប់ការចូលទៅកាន់ ផ្ទាំង Window ជំនួយរបស់ USG។

ឯកសារ​​បង្ហាញហានិភ័យ​របស់ USG

ឯកសារ​បង្ហាញប្រាប់​អំពី​ហានិភ័យ​ជាទូទៅ​សង្ខេប​នូវ​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អំពី​បញ្ហា​ហានិភ័យ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបើក​គណនី​ជាមួយនឹង USG។ អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍​លើ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ USG ចាំបាច់ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​នេះ ដើម្បី​បើក​គណនី។

របារ​ចំណងជើង USG

របារ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ជ្រុង​ខាង​លើ​នៃ USG Window ដែល​បង្ហាញ​នូវលេខកំណែ​នៃ​ការចេញ​ឱ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី USG និង​នាឡិកា​ពិភពលោក។

រូបតំណាងរបារ​ឧបករណ៍ USG

​រូបតំណាង​ដែល​ស្វ័យ​បង្ហាញ​នៅ​លើ USG Window ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកប្រើ​មាន​លទ្ធភាព​មើល​ឃើញការ​ជូនដំណឹង​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍/​កម្មវិធី ស្ថានភាព​គណនី ស្ថានភាព​ចំហ បញ្ជា​ជួញដូ​ដែល​ព្យួរទុក សៀវភៅ​កម្រងរូបភាព និង​Window ​ជំនួយ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច​​មួយ​ដង។

USG Window

ពាក្យ​ដែល​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​បរិយាយ​អំពី​ចន្លោះ​ទាំងមូល​នៅ​លើ​អេក្រង់​កុំព្យូទ័រ​របស់​អតិថិជន​ដែល​ជា​ស្រទាប់ ឬ​ចំណុច​ប្រទាក់​ដើម​ទៅ​កាន់​ USG Window ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់។ Window ទាំងនេះ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​ត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​មើល​ស្ថានភាព, ចំណេញ និង​ខាត, បញ្ជា​ជួញដូ​ដែលព្យួរទុក, សៀវភៅ​កម្រងរូបភាព, Window គំនូសតាង។ល។

[ TOP ]

V

កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់តម្លៃ​

សម្រាប់​កិច្ចសន្យាប្តូររូបិយប័ណ្ណ វា​គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​ភាគី​នៃ​កិច្ចសន្យា​ចំនួន​ពីរ​ដោះដូរគ្នា​នូវ​រូបិយប័ណ្ណ​នានា​ដែល​កំពុង​មាន​ការទិញចូល និង​លក់ចេញ។ ចំពោះ​សេចក្ដីអធិប្បាយ​ពេញលេញ សូម​មើល​ជំពូក​ស្ដីពី​ការជួញដូរ។ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់ការប្រគល់ទទួល​ភ្លាមៗ​មួយ វា​គឺ​ជា​រយៈពេល​​ពីរ​ថ្ងៃ​ដែល​ធនាគារ​បើក​ធ្វើការ​ទៅមុខ​នៅ​ប្រទេស​នៃ​ធនាគារ​ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ការស្រង់តម្លៃ​ដែល​កំណត់កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​​ដែល​ផ្សាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន។ ការលើកលែង​តែ​មួយ​គត់​ចំពោះ​វិធានច្បាប់​ជាទូទៅ​នេះ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​សម្រង់តម្លៃ​​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រង់​តម្លៃ តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​​ស្របគ្នា​នឹង​ថ្ងៃឈប់​សម្រាក​របស់​ធនាគារ​នៅ​ប្រទេស ឬ​តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​ប្រើ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ទាំងនោះ។​ ពេលនោះ កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​ឡើងចុះ​ទៅ​មុខ​រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ។ អ្នកសួរ​គឺ​ជា​ភាគី​ដែល​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា ថ្ងៃ​ផ្សាយ​សម្រង់តម្លៃ​ស្របគ្នា​នឹង​សម្រង់តម្លៃ​មួយ​ដែល​បាន​ប្រើ​ដោយ​អ្នកឆ្លើយ។ ការដល់​កំណត់​ក្នុង​ខែ​ទៅមុខ​ទៀត ត្រូវ​តែ​មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​ត្រូវគ្នា​ក្នុង​ខែ​តាម​ប្រតិទិន​ដែល​សំខាន់​ជាប់ទាក់ទង។ បើ​ការកំណត់​រយៈពេល​មួយ​ខែ មាន​ចំថ្ងៃ​ដែល​ធនាគារ​មិន​បើក​ធ្វើការ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​មជ្ឈមណ្ឌល​នានា ពេល​នោះ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​នឹង​ក្លាយ​ជា​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​បន្ទាប់​ដែល​មាន​ធម្មតា​ចំពោះ​ថ្ងៃ​ទាំងពីរ។ ការកែតម្រូវឱ្យសមរម្យ​ចំពោះ​ការដល់​កំណត់​ជាក់លាក់​មួយ មិន​ប៉ះពាល់​​ការដល់​កំណត់​ផ្សេង​ទៀត​ទេ។ ការកំណត់​ទាំងនេះ នឹង​បន្ត​មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ខាង​ដើម បើ​វា​ឆ្លើយតប​បាន​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ថ្ងៃ​បើក។ បើ​ថ្ងៃ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ចុង​ក្រោយ​មាន​ចំ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​ចុងក្រោយ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មួយ កាលបរិច្ឆេទ​ទៅ​មុខ​នឹង​ត្រូវ​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​កាលបរិច្ឆេទ​នេះ ដោយ​ការមាន​ចំថ្ងៃ​ធ្វើការ​ចុងក្រោយ​ដូច​គ្នា​ដែរ។ លើសពីនេះ គេ​ចាត់ទុក​ជា​កាលបរិច្ឆេទដល់កំណត់សង។

[ TOP ]

W

ថ្ងៃ​ធ្វើការ

ថ្ងៃ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​បើក​ទ្វារ​ធ្វើការ​​​ដែល​ផ្សេង​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ និង​ថ្ងៃ​អាទិត្យ នៅ​តាម​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​បង្គោល​នៃ​ប្រទេស​ដែល​គេ​ចាប់យក​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​របស់វា។

[ TOP ]
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ