CENTRUM EDUKACYJNE

GLOSARIUSZ FOREX

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW

A

Wyciąg z rachunku

Wyciąg z rachunku USG zawiera wykaz obciążeń i uznań na rachunku klienta w okresie wskazanym przez użytkownika.

Okno stanu rachunku

Okno stanu rachunku pokazuje monitor depozytu zabezpieczającego USG. Zawiera ono salda rachunku oraz niezrealizowane zyski i straty na otwartych pozycjach. Znajduje się tam również numeryczne i graficzne przedstawienie poziomów depozytu zabezpieczającego USG dla klienta w oparciu o aktualnie otwarte pozycje.

Wartość rachunku

Bieżąca wartość rachunku klienta, czyli wartość depozytu po uwzględnieniu zmian wynikających z zysków i strat związanych z aktualnymi i zamkniętymi pozycjami. Wartość ta obejmuje również uznania i obciążenia z dziennego rolowania, prowizje, opłaty za przelewy i opłaty bankowe, jeśli mają one zastosowanie.

Popyt łączny

Całkowity popyt na towary i usługi w gospodarce. Obejmuje popyt na towary i usługi w sektorze prywatnym i publicznym w zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Ryzyko łączne

Rozmiar narażenia pojedynczego klienta na ryzyko związane ze zmianami na rynku.

Podaż łączna

Całkowita podaż towarów i usług w gospodarce ze źródeł krajowych (w tym z importu) dostępna na potrzeby popytu łącznego.

Umowa

Umowa klienta USG. Wszyscy klienci mają obowiązek przeczytać i podpisać Umowę klienta USG, zanim otworzą rachunek w USG.

Wniosek

Oprogramowanie USG.

Aprecjacja

Opisuje wzrost wartości lub umocnienie się waluty w odpowiedzi na reakcję rynku

Arbitraż

Jednoczesne kupno i sprzedaż tych samych lub równoważnych instrumentów finansowych na różnych rynkach w celu osiągnięcia zysku wskutek różnic między cenami lub walutami.

Alokacja aktywów

Podział środków między różne opcje inwestycyjne w celu uzyskania dywersyfikacji lub maksymalnego zwrotu.

Zapytaj

Cena, w której waluta lub instrument są oferowane do sprzedaży przez USG lub innego kontrahenta.

Konkretna instrukcja przekazywana dealerowi w celu nabycia lub sprzedaży w najlepszej cenie, jaka może zostać uzyskana. Ten termin jest synonimem 'ceny rynkowej' i wiąże się z wydaniem przez klienta 'zlecenia rynkowego'.

Zlecenie wykonania transakcji przy określonej bądź lepszej stawce/cenie.

Autoryzowany dealer

Strona trzecia, której klient udziela pełnomocnictwa handlowego lub powierza kontrolę nad swoim rachunkiem. USG nie wspiera ani nie aprobuje, w domyśle ani w żaden inny sposób, metod działania autoryzowanego przedstawiciela. USG nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Dostępny potencjał handlowy

Kwota przyrostowej wymiany walut, uwzględniająca wartość rachunku klienta i aktualną pozycję, wyrażona w określonej walucie, która jest dostępna dla klienta. Matematycznie Dostępny potencjał handlowy = (Wartość rachunku * Maksymalna dźwignia handlowa) Kwota otwartej pozycji.

[ TOP ]

B

Back Office

Interfejs obsługi klienta USG umożliwiający założenie rachunku, przelewy środków z rachunku i na rachunek klienta, uzgodnienie stanu portfela transakcji, obsługę zapytań klientów oraz inne działania niezwiązane bezpośrednio z kupnem lub sprzedażą pary walutowej.

Bilans płatniczy

Systematyczne zestawienie rzeczywistych transakcji ekonomicznych w określonym czasie w odniesieniu do określonego kraju. W każdym poszczególnym kraju może występować nadwyżka lub deficyt bilansu płatniczego. Długotrwały deficyt bilansu płatniczego może doprowadzić do restrykcji w przepływach kapitałowych i/lub do spadku wartości waluty.

Bilans handlowy

Jest to różnica, jaka występuje między wartością eksportu a importem danego państwa. Deficyt bilansu handlowego oznacza, że państwo importuje więcej niż eksportuje. Nadwyżka bilansu handlowego występuje wtedy, gdy państwo więcej eksportuje niż importuje. W przypadku długotrwałego deficytu bilansu handlowego waluta może ulec osłabieniu, co podniesie koszt importu, a obniży koszt eksportu.

Linia kredytowa

Linia kredytowa udzielona klientowi przez bank.

Bankowy dzień roboczy

Dzień, w którym banki komercyjne prowadzą działalność w finansowym ośrodku państwa, na którego walutę przyjmowana jest pozycja.

Bank Japonii

Bank centralny Japonii.

Waluta bazowa

Pierwsza waluta w parze walutowej. W parze walutowej EUR/USD walutą bazową jest EUR. Po zawarciu kontraktu z USG waluta bazowa pozostaje niezmienna zgodnie z określoną w kontrakcie wartością lotu. Na przykład, jeśli lot wynosi 100 000, klient nabywający 1 lot pary walutowej EUR/USD po kursie wymiany 0,9600, wymienia tym samym 100 000 EUR na 96 000 USD.

Stopa bazowa

Termin używany przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i oznaczający stopę stosowaną przez banki do obliczenia stopy procentowej dla kredytobiorców. Kredytobiorcy o najwyższej wiarygodności płacą stopę bazową z niewielką nadwyżką, zaś niska wiarygodność powoduje znaczne podniesienie stopy procentowej w stosunku do stopy bazowej.

Punkt bazowy

Jeden procent z jednego procenta. Różnica między 3,75% a 3,76%.

Bessa ('rynek niedźwiedzia')

Długotrwała tendencja spadkowa w cenach inwestycji połączona z powszechnym pesymizmem.

Bear Squeeze

Zmiana w warunkach rynkowych powodująca, że pesymistyczni inwestorzy próbujący skorzystać na spadku cen odkupują inwestycje po cenach wyższych niż je uprzednio sprzedali.

Niedźwiedź

Inwestor, który uważa, że cena produktu inwestycyjnego spadnie.

Zasada najlepszych starań

Wykonanie zlecenia po następnej dostępnej cenie z uwzględnieniem wolumenu dostępnego do nabycia lub sprzedaży w tej cenie oraz liczby i wolumenu zleceń poprzedzających zlecenie klienta.

Licytuj

Cena, którą USG (lub inny kontrahent) oferuje za kupno pary walutowej od klienta.

Duża liczba (Big Figure)

Zazwyczaj oznacza trzy pierwsze cyfry kwotowania waluty. Uwaga: W kursie wymiany EUR/USD wynoszącym 0,9630 pierwszą cyfrą jest '0'. Cena wynosi zatem 0,9630, zaś duża liczba to w tym przypadku 0,96.

Wybicie (Break lub Break Out)

Termin oznaczający nagły lub gwałtowny spadek ceny instrumentu poza skonsolidowany zakres.

Broker

Przedstawiciel wykonujący zlecenia kupna i sprzedaży walut i powiązanych instrumentów za wynagrodzeniem w postaci prowizji lub w oparciu o widełki cenowe (spread).

Prowizja transakcyjna

Prowizja naliczana przez brokera.

Hossa ('rynek byka')

Długotrwała tendencja wzrostu cen określonego produktu inwestycyjnego.

Byk

Inwestor, który uważa, że ceny określonych produktów inwestycyjnych wzrosną.

Bundesbank

Bank centralny Niemiec.

Dzień pracy

Zob. Dzień roboczy.

Buy Limit (Limit kupna)

Określa najwyższą cenę, w której może zostać dokonane kupno waluty bazowej w parze walutowej. Limit cenowy w zleceniu buy limit powinien być NIŻSZY od aktualnie oferowanej ceny sprzedaży (Ask).

Buy Stop

Buy stop jest zleceniem oczekującym ze wskazaniem ceny WYŻSZEJ od aktualnie oferowanej ceny sprzedaży (Ask) i jest ono aktywowane, gdy rynkowa cena sprzedaży osiągnie lub przekroczy wskazany poziom. Po aktywacji zlecenie buy, stop staje się zleceniem rynkowym kupna po aktualnej cenie rynkowej.

[ TOP ]

C

Cable (Kabel)

Termin używany na rynku walutowym do określenia kursu wymiany USD/GBP.

Carry

Koszty odsetkowe finansowania papierów wartościowych lub innych posiadanych instrumentów finansowych.

Cash Delivery

Rozliczenie w tym samym dniu.

Gotówka

Zazwyczaj oznacza transakcję wymiany rozliczaną w dniu jej zawarcia.

Środki w depozycie (Cash on Deposit)

Jest to wartość środków zdeponowanych na rachunku z uwzględnieniem zrealizowanych zysków/strat z pozycji zamkniętych oraz innych uznań lub obciążeń, np. rolowania i prowizji.

Bank centralny

Bank odpowiedzialny za kontrolę polityki monetarnej w państwie lub regionie. System Rezerwy Federalnej jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych, Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym Europy, Bank Anglii pełni tę funkcję w Wielkiej Brytanii, a Bank Japonii – w Japonii.

Interwencja banku centralnego

Działanie podjęte przez bank centralny lub banki centralne na kasowym rynku walutowym w celu wywarcia wpływu na niezrównoważenie popytu i podaży poprzez bezpośrednie nabycie (lub sprzedaż) waluty obcej.

CFTC

Commodity Futures Trading Commission, czyli amerykańska federalna komisja nadzoru regulująca kontrakty terminowe futures na rynkach towarowych, w tym finansowe kontrakty futures.

Analityk rynkowy (Chartist)

Osoba zajmująca się analizą wykresów i diagramów danych historycznych w celu identyfikacji trendów pomocnych w prognozach kierunku i wolumenu określonego produktu inwestycyjnego.

Klient

Posiadacz rachunku USG. Klientem może być osoba fizyczna, doradca inwestycyjny, spółka, powiernik, współwłaściciel lub inna osoba prawna posiadająca udział w wartości rachunku.

Pozycja zamknięta

Transakcja przeciwna pod względem kierunku i wartości do istniejącej aktualnej pozycji oraz realizująca zysk lub stratę.

CME

Giełda towarowa Chicago Mercantile Exchange.

Opłata

Opłata, jaką broker może obciążyć klientów za realizację transakcji w ich imieniu.

Potwierdzenie

Elektroniczne lub drukowane powiadomienie zawierające wszystkie istotne dane transakcji.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Miesięczny wskaźnik zmian w cenach określonego pakietu towarów konsumpcyjnych, w tym żywności, odzieży i transportu. Poszczególne państwa przyjmują różne podejście do wynajmu i hipotek.

Kontrakt

Pozagiełdowa umowa z USG na kupno lub sprzedaż określonej ilości określonej waluty w zamian za określoną ilość innej waluty rozliczana w określonej dacie waluty (zazwyczaj jest to data spot). Kwoty kontraktu są ustalone na podstawie kursu walutowego określonego przez obie strony.

Kurs wymiany

Kurs określonej pary walutowej używany do przeliczenia (tzw. sweep) zysków/strat w walutach innych niż USD na wartość w USD pod koniec dnia handlowego.

Współwłaściciel

Osoba posiadająca udziały w rachunku USG. Współwłaściciele mają obowiązek przeczytać, wypełnić i podpisać formularze wniosku o rachunek, w tym m.in. dokument USG dotyczący oświadczenia o ryzyku i formularze W-8/W-9.

Bank korespondent

Przedstawiciel banku zagranicznego świadczący stałe usługi dla banku, który nie posiada oddziału w danym miejscu, np. w celu ułatwienia przelewów.

Waluta kwotowana

Druga waluta w parze walutowej. W parze walutowej EUR/USD walutą kwotowaną jest USD.

Kontrahent

Drugi podmiot lub druga strona transakcji wymiany.

Ryzyko kraju

Ryzyko transakcji wynikające z jej powiązania z określonym krajem. Ryzyko kraju wiąże się z analizą czynników gospodarczych, politycznych i geograficznych w danym kraju.

Pokrycie (Cover)

Realizacja transakcji, która zamyka pozycję.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko, że dłużnik nie dokona spłaty; szczególnie oznacza to ryzyko, że kontrahent nie posiada waluty, którą obiecał dostarczyć.

Kontrakt na waluty krzyżowe

Kontrakt spot na kupno lub sprzedaż jednej waluty obcej w zamian za inną określona walutę obcą. Żadna z tych walut nie jest dolarem amerykańskim.

Waluta

Waluta obca lub dolar amerykański.

Para walutowa

Dwie waluty w transakcji wymiany walut. EUR/USD jest przykładem pary walutowej.

Wniosek klienta o rachunek

Wniosek USG, który wszyscy klienci muszą wypełnić i złożyć w celu akceptacji przez USG, zanim transakcja zostanie zrealizowana.

[ TOP ]

D

Zamknięcie dnia roboczego (Daily Cut-off)

Pojedynczy punkt w czasie oznaczający koniec dnia roboczego. Datą realizacji transakcji wprowadzonej po zamknięciu dnia roboczego będzie następny dzień roboczy. Zamknięcie dnia roboczego następuje w momencie wskazanym wyłącznie przez USG w każdym dniu roboczym i może zostać zmienione wedle uznania USG.

Day Order

Zlecenie, które jest automatycznie anulowane, jeśli nie zostanie wykonane w określonym dniu.

Day Trader

Spekulant, który otwiera i zamyka pozycje dla produktów inwestycyjnych w ciągu tego samego dnia handlowego.

Rejestr transakcji (Deal Blotter)

Wykaz wszystkich transakcji wykonanych w danym okresie, zazwyczaj w ciągu dnia handlowego.

Data transakcji (Deal Date)

Umowna data zawarcia transakcji.

Ticket transakcji (Deal Ticket)

Podstawowa metoda zapisu najważniejszych informacji dotyczących transakcji.

Dealer

Osoba lub firma działająca jako zleceniodawca, a nie agent, w zakresie kupna i/lub sprzedaży waluty obcej. Dealerzy handlują na własny rachunek i własne ryzyko.

Dealing Desk

Grupa dealerów pracujących dla USG w celu usprawnienia wyceny i wykonywania zleceń klientów.

Automatyczny

Naruszenie kontraktu.

Deprecjacja

Spadek wartości waluty wskutek oddziaływania czynników rynkowych.

Głębokość rynku

Wskaźnik wolumenu dostępnego dla transakcji dotyczących określonej pary walutowej w określonym czasie.

Dane

Wszystkie informacje wymagane do finalizacji transakcji wymiany walut, np. nazwa, kurs i daty.

Dewaluacja

Celowe obniżenie wartości waluty względem parytetu walutowego lub widełek dewizowych, zazwyczaj inicjowane poprzez formalne obwieszczenie w danym kraju.

Dochód rozporządzalny

Stały osobisty dochód netto przeznaczony na wydatki.

DM, Dmark

Deutschmark.

Stopy krajowe

Stopy procentowe stosowane do lokat w kraju pochodzenia.

Downtick

Sprzedaż papieru wartościowego (zazwyczaj akcji lub udziału) w cenie niższej niż poprzednia.

[ TOP ]

E

Poluzowanie (Easing)

Obniżenie stóp procentowych zainicjowane przez bank centralny.

ECU

Europejska jednostka walutowa.

Rynek alternatywny

W odniesieniu do międzybankowego rynku terminowego w Eurostrefie – sytuacja, w której oferty sprzedaży są takie same jak oferty kupna w określonym czasie.

Rachunek zastrzeżony (escrow)

Środki zdeponowane w USG trafiają na rachunek zastrzeżony (escrow) z gwarancją FDIC banku HSBC USA, NA.

Euro

Waluta Unii Europejskiej.

Kursy euro

Stopy procentowe dla eurowalut w poszczególnych okresach.

Eurowaluta

Waluta zdeponowana poza swoim krajem pochodzenia.

Eurodolary

Dolary amerykańskie zdeponowane w banku (amerykańskim lub innym) poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Unia Europejska

Organizacja znana wcześniej jako Wspólnota Europejska.

Okno powiadomień

Okno USG podsumowujące transakcje na rachunku klienta w ciągu dnia roboczego.

Nadwyżki depozytu zabezpieczającego

Środki zdeponowane w USG, które nie są używane jako depozyt zabezpieczający dla otwartych pozycji.

Giełda

Fizyczna lokalizacja handlu instrumentami i regulacji tego handlu. Przykłady: Giełda Nowojorska (New York Stock Exchange) i Giełda Londyńska (London Stock Exchange).

Kontrola wymiany

System kontroli przepływu waluty między krajami. Mechanizmy obejmują licencje dotyczące wielu walut, wycen, aukcji, limitów, opłat i dopłat.

Waluta egzotyczna

Waluta o niskiej popularności handlowej.

[ TOP ]

F

Szybki rynek

Szybkie zmiany cen lub stawek na rynku wskutek braku równowagi między podażą a popytem nabywców i/lub sprzedawców. W takich warunkach stawki lub ceny mogą nie być dostępne od ręki dla klientów, dopóki sytuacja na rynkach się nie ustabilizuje.

Fed Fund Rate (Stopa funduszy federalnych)

Krótkoterminowa stopa międzysesyjna (overnight) ustalona przez Bank Rezerwy Federalnej w celu realizacji polityki monetarnej i zmian w podaży pieniądza, które ułatwią zmianę poziomu aktywności w gospodarce amerykańskiej.

Fed Funds

Salda środków pieniężnych banków w lokalnym Banku Rezerwy Federalnej.

Fed

Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Federal Open Market Committee

Znany także jako FOMC (Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku). Organ decydujący o kierunku polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. FOMC jest bezpośrednio odpowiedzialny za ustalenie stopy funduszy federalnych i stopy dyskontowej. Obie stopy mają znaczenie dla kontroli poziomów wzrostu podaży pieniądza i aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Rada Rezerwy Federalnej

Rada Systemu Rezerwy Federalnej mianowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na 14 rocznych kadencji; kadencja Przewodniczącego trwa 4 lata.

System Rezerwy Federalnej

System bankowości centralnej Stanów Zjednoczonych obejmujący 12 Banków Rezerwy Federalnej kontrolujących 12 okręgów pod nadzorem Rady Rezerwy Federalnej. Członkostwo w Systemie Rezerwy Federalnej jest obowiązkowe dla banków działających na mocy licencji wydanych przez Kontrolera Waluty i opcjonalne dla banków działających na mocy prawa poszczególnych stanów.

Realizacja

Wykonanie transakcji w imieniu klienta, na podstawie zlecenia klienta. Po realizacji zlecenie nie może już być anulowane, zmienione ani odrzucone przez klienta.

Gwarantowane kwotowanie

Słowna cena podana w odpowiedzi na zapytanie o gwarantowaną stawkę, w której strona kwotująca jest skłonna wykonać transakcję w zakresie zasadnego rozliczenia kasowego (spot).

Polityka fiskalna

Wykorzystanie opodatkowania w celu wdrożenia polityki monetarnej.

Ustalone daty

Miesięczne daty kalendarzowe podobne do spot. Istnieją dwa wyjątki. Opis szczegółowy, zob. Daty waluty.

Ustalony kurs walutowy

Oficjalny kurs ustalony przez urzędy nadzoru pieniężnego. Często kurs ustalony dopuszcza fluktuacje w obrębie widełek.

Ustalanie

Metoda ustalania kursów, zazwyczaj poprzez identyfikację kursu równoważącego nabywców i sprzedawców. Taki proces występuje raz lub dwa razy dziennie w określonych momentach. Stosowany jest w przypadku niektórych walut do ustalania kursów turystycznych.

Zmienny kurs walutowy

Kurs walutowy, w którym wartość jest ustalana przez siły rynkowe. Zmienne kursy walutowe podlegają interwencji urzędów nadzoru monetarnego. Gdy takie działania są częste, kurs określa się 'kursem płynnym sterowanym'.

FOMC

Federal Open Market Committee (Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku), określa cele podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych, które są wdrażane za pomocą m.in. stóp procentowych funduszy federalnych.

Wymiana walut

Termin 'wymiana walut' odnosi się do pozagiełdowego obrotu walutami obcymi. Może również oznaczać obrót walutami np. na międzynarodowym rynku pieniężnym (IMM) na giełdzie towarowej Chicago Mercantile Exchange.

USG nie realizuje dostawy waluty obcej na zagraniczne rachunki bankowe.

Forex

Forex to popularny skrót od Foreign Exchange (wymiana walut) odnoszący się do pozagiełdowego obrotu walutą obcą.

Transakcja forward

Transakcja z datą waluty po dacie waluty spot.

Forward/Forward

Transakcja forward/forward to taka, w której obie daty waluty przypadają po aktualnej dacie waluty spot.

Stopa forward

Stopy forward są kwotowane jako punkty terminowe, które odzwierciedlają różnicę między stopą terminową (forward) a stopą kasową (spot). Aby uzyskać stopę forward z rzeczywistego kursu wymiany, punkty terminowe są dodawane do lub odejmowane od kursu wymiany.

Decyzja o dodaniu lub odjęciu punktów zależy od różnicy między stopami oprocentowania depozytów dla obu walut w transakcji. Waluta bazowa z wyższą stopą procentową jest w relacji dyskonta względem waluty z niższą stopą procentową kwotowanej na rynku terminowym. Dlatego punkty terminowe są odejmowane od stopy kasowej. Waluta bazowa o niższej stopie procentowej jest w relacji premii i wtedy punkty terminowe są dodawane do stopy kasowej, aby uzyskać stopę forward.

Front Office

Zwykłe działania handlowe podejmowane przez dealera.

Czynniki fundamentalne

Czynniki makroekonomiczne stanowiące podstawę dla względnej wartości waluty. Obejmują one inflację, wzrost, bilans handlowy, deficyt publiczny i stopy procentowe.

FX

FX to popularny skrót od Foreign Exchange (wymiana walut). Wymiana walut odnosi się do pozagiełdowego obrotu walutami obcymi.

[ TOP ]

G

G7

Siedem wiodących państw uprzemysłowionych: USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Włochy.

G10

G7 oraz Belgia, Holandia i Szwecja, grupa związana z MFW. Czasami zaangażowana jest również Szwajcaria.

Going Long

Transakcja kupna pary walutowej. Na przykład, jeśli klient nabywa EUR/USD, zajmuje długą pozycję w euro.

Going Short

Transakcja sprzedaży pary walutowej. Na przykład, jeśli klient sprzedaje EUR/USD, zajmuje krótką pozycję w euro.

Zlecenie GTC (Good Til Cancelled)

Przekazana brokerowi instrukcja, która wbrew normalnej praktyce nie wygasa pod koniec dnia handlowego, choć normalnie wygasa pod koniec miesiąca handlowego.

GTC

Zob. Zlecenie GTC (Good Til Cancelled).

[ TOP ]

H

Osoba nabywająca parę walutową.

[ TOP ]

I

Szacowane kwotowanie

Cena animatora rynków, która nie jest 'gwarantowanym kwotowaniem'.

Rynek międzybankowy

Rynek międzybankowy jest pozagiełdowym rynkiem dealerów, którzy handlują między sobą walutą obcą.

Interwencja

Kupno lub sprzedaż przez bank centralny w celu wpłynięcia na wartość waluty. Skoordynowana interwencja oznacza działanie podjęte przez kilka banków centralnych w celu wpłynięcia na kursy wymiany.

Pozycja jednosesyjna (intra-day)

Otwarta pozycja realizowana przez klienta USG w ciągu jednego dnia. Zazwyczaj wyrównywana poprzez zamknięcie.

Broker wprowadzający

Osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza klienta do USG, często za wynagrodzeniem, np. w formie opłaty transakcyjnej. Brokerzy wprowadzający nie mogą przyjmować od klientów środków z depozytu zabezpieczającego.

[ TOP ]

K

Slangowe określenie dolara nowozelandzkiego.

[ TOP ]

L

Lewa strona

Wybór lewej strony kwotowania dwukierunkowego, czyli sprzedaż kwotowanej waluty.

Dźwignia

Kontrola dużej pozycji nominalnej poprzez wykorzystanie niewielkiej ilości kapitału.

Zlecenie z limitem

Zlecenie z limitem to wydane przez klienta zlecenie kupna lub sprzedaży określonej ilości pary walutowej w określonej cenie zdefiniowanej przez użytkownika. Zlecenie z limitem nie gwarantuje wykonania, lecz gwarantuje, że jeśli zlecenie zostanie wykonane, nastąpi to po określonej w nim cenie. Czasami rynek na krótko osiąga cenę określoną przez limit, lecz natychmiast cena ta się zmienia i w tym krótkim czasie może nie wystąpić żaden obrót. W takich sytuacjach zlecenie z limitem może nie zostać wykonane i pozostanie aktywne do momentu jego realizacji lub anulowania przez klienta. Zlecenie z limitem wskazuje, że należy podjąć próbę jego wykonania, gdy rynek osiągnie lub przekroczy określony poziom ceny (cena limitu). Po jego wydaniu takie zlecenie z limitem będzie zleceniem oczekującym aż do momentu osiągnięcia ceny limitu. Gdy rynek osiągnie lub przekroczy cenę limitu, zlecenie zostanie aktywowane i dealer USG spróbuje wykonać zlecenie po cenie określonej przez limit.

Cena limitu

Cena określana przez klienta wydającego zlecenie z limitem.

Płynne

Warunki rynkowe, w których duży wolumen jest dostępny do kupna i sprzedaży.

Likwidacja

Dowolna transakcja, która równoważy lub zamyka uprzednio zajętą pozycję.

Poziom likwidacji

Poziom wartości rachunku, który inicjuje likwidację wszystkich otwartych pozycji klienta po najlepszej cenie lub kursie wymiany dostępnym w danym momencie. Likwidacja ma miejsce, gdy wartość rachunku jest niewystarczająca do utrzymania bieżących otwartych pozycji. Klient może zapobiec likwidacji, uzupełniając depozyt zabezpieczający lub zamykając otwarte pozycje.

Płynność

Termin opisujący wolumen dostępny do kupna lub sprzedaży w danym punkcie czasowym.

Długa pozycja (Long)

Transakcja kupna pary walutowej przez klienta.

Strata przewyższająca depozyt zabezpieczający

Sytuacja, w której klient może stracić więcej, niż wynosi depozyt zabezpieczający złożony przez klienta w celu otwarcia i utrzymania pozycji.

[ TOP ]

M

Depozyt obowiązkowy (Maintenance Margin)

Minimalny depozyt zabezpieczający, który inwestor musi posiadać w USG, aby utrzymać otwartą pozycję.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Margin Call)

Żądanie dodania środków do depozytu zabezpieczającego w celu sprostania wymogom depozytowym ze względu na niekorzystne zmiany kursów walutowych.

Depozyt zabezpieczający (Margin)

Łączna kwota środków złożonych przez klienta względem łącznych otwartych pozycji. Depozyt zabezpieczający jest funkcją maksymalnego wskaźnika dźwigni handlowej. Im wyższa dźwignia, tym niższy depozyt. Im niższa dźwignia, tym wyższy depozyt konieczny do utrzymania pozycji.

Wzór matematyczny: Depozyt zabezpieczający = Kwota otwartej pozycji / Maksymalny wskaźnik dźwigni handlowej. Na przykład pozycja 100 000 USD w parze USD/CHF przy maksymalnym wskaźniku dźwigni handlowej 50:1 wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości 100 000/50, czyli 2000 USD.

UWAGA: Aby obliczyć depozyty zabezpieczające dla par walutowych, w których USD nie jest walutą bazową (pierwszą) (np. EUR/USD, GBP/USD…) i par krzyżowych (EUR/JPY, GBP/JPY…), waluta kwotowana jest najpierw konwertowana na USD na podstawie średnich kursów wymiany.

Przykład: Klient nabywa 1 lot pary EUR/USD, gdy cena wynosi 0,9600 9604. Średni kurs wymiany to 0,9602. Z tego wynika, że 100 000 EUR = 96 020 USD. 96 020 USD/50 (wskaźnik dźwigni) = 1920,40 USD

Mark to Market

Dzienna korekta rachunku w celu odzwierciedlenia niezrealizowanych zysków i strat.

Animator rynku

Animator rynku to osoba lub firma uprawniona do tworzenia i utrzymania rynku dla instrumentu.

Maksymalny wskaźnik dźwigni handlowej

Dźwignia wyrażona jako wskaźnik dostępna w celu otwarcia nowych pozycji. Na przykład wskaźnik dźwigni 50:1 pozwala klientowi kontrolować pozycję lotu 100 000 USD przy depozycie zabezpieczającym 2000 USD (100 000 USD/50 = 2000 USD).

Maksymalny potencjał handlowy

Wzór matematyczny: Maksymalny potencjał handlowy = Wartość rachunku * Maksymalny wskaźnik dźwigni handlowej.

Średnia krocząca

Sposób wyrównania zestawu danych cen/stóp poprzez przyjęcie średniej ceny z zakresu danych wartości.

[ TOP ]

N

Różnica stóp procentowych netto

Różnica w stopach procentowych między państwami z dwoma różnymi walutami. Na przykład, jeśli stopa S/N (stop/next) dla euro wynosi 3,25% i stopa S/N w USA wynosi 1,75%, różnica stóp procentowych wynosi 1,50% (3,25% - 1,75% = 1,50%).

Netting

Metoda rozliczenia, w której przy zamknięciu rozliczane są tylko różnice między walutami w obrocie.

[ TOP ]

O

Zlecenie OCO (One Cancels the Other Order)

To zlecenie jest połączeniem zlecenia stop i zlecenia z limitem: gdy jedno zlecenie zostaje wykonane, drugie zostaje anulowane. Na przykład zlecenie OCO można wydać w celu zamknięcia istniejącej pozycji z realizacją zysku (take profit) lub cięciem strat (stop loss).

Oferta sprzedaży

Cena, w jakiej dealer skłonny jest dokonać sprzedaży. Oferta określana jest również jako oferowana cena sprzedaży (ask).

Rynek z nadwyżkami podaży

Tymczasowa sytuacja, w której oferty sprzedaży przewyższają oferty kupna.

Old Lady

Old Lady of Threadneedle Street (dosł. 'starsza pani z ulicy Igły-z-Nitką'): termin używany w odniesieniu do Banku Anglii, banku centralnego w Wielkiej Brytanii.

Rachunek zbiorczy

Rachunek prowadzony dla brokera przez drugiego brokera, w którym wszystkie rachunki tego pierwszego są połączone i prowadzone w jego imieniu, a nie oznaczone odrębnie.

Pozycja otwarta

Różnica między aktywami i pasywami określonej waluty. Można to obliczyć dla pojedynczej waluty lub dla pozycji wszystkich walut obliczanych w walucie bazowej.

Okno pozycji otwartych

Okno USG zawierające wszystkie bieżące pozycje otwarte klienta.

Zlecenie

Instrukcja klienta przekazana elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy tradingowej USG lub aplikacji czatowej (np. DirectDealer) w celu zawarcia kontraktu wymiany walut z USG poprzez kupno lub sprzedaż pary walutowej natychmiast lub w momencie, gdy cena osiągnie poziom określony przez klienta.

Pozagiełdowa wymiana walut z depozytem zabezpieczającym

Pozagiełdowe rynki wymiany walut, na których uczestnicy, tacy jak USG i ich klienci zawierają bezpośrednie, prywatnie negocjowane kontrakty lub inne transakcje, dla których składany jest depozyt zabezpieczający względem wymagalnych pozycji.

Overnight

Transakcja nocna, dokonywana między sesjami.

[ TOP ]

P

Pip

Najmniejsza jednostka zmiany w kursie walutowym.

Raport o zleceniach oczekujących

Raport ten zawiera wykaz wszystkich zleceń oczekujących, które klient wprowadził z datami określonymi przez użytkownika, niezależnie od tego, czy zlecenie oczekujące zostało wykonanie, czy nie. Zlecenia oczekujące anulowane przez klienta również znajdują się na liście, zapewniając klientowi ścieżkę kontrolną zleceń.

Okno zleceń oczekujących

Okno USG ze zleceniami oczekującymi, które nie zostały zrealizowane. Zanim klient zamknie USG, aplikacja wyświetli monit o zleceniach niezrealizowanych. Takie zlecenia zostaną zachowane po wylogowaniu się klienta. Mogą też zostać wykonane, gdy klient jest offline.

Stanowisko

Całkowita ekspozycja zbilansowana w danej walucie. Pozycja może być płaska lub kwadratowa (brak ekspozycji), długa (kupno waluty jest większe niż sprzedaż) lub krótka (sprzedaż waluty jest większa niż kupno).

Zleceniodawca

Dealer dokonujący kupna i sprzedaży na własny rachunek.

Realizacja zysku

Zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku.

[ TOP ]

Q

Kwotowanie

Składa się z oferty kupna i oferty sprzedaży dla pary walutowej.

Panel kwotowania

Panel kwotowania w oknie USG zawierający kwotowania dla najważniejszych walut i kursy krzyżowe oraz umożliwiający dostęp do wykresów USG.

[ TOP ]

R

Zakres

Różnica między najwyższą a najniższą ceną kontraktu future zarejestrowana w ciągu jednej sesji handlowej.

Stawka

Cena jednej waluty wyrażona w innej walucie, zazwyczaj w USD.

Zrealizowane zyski/straty

Zyski i straty wygenerowane z zamkniętych pozycji.

Rynek regulowany

Rynek, który jest nadzorowany, zazwyczaj przez organ rządowy wydający wytyczne i restrykcje mające chronić inwestorów.

Okno raportów

Okno raportów USG daje klientowi dostęp do różnych raportów dotyczących stanu rachunku i zawierających szczegółowy wykaz aktywności. Klient może korzystać z 5 różnych raportów i dostosować je do określonych przedziałów czasowych. Te raporty to: historia handlu, historia zleceń oczekujących, historia rachunku, historia sesji i wyciąg z rachunku.

Poziom oporu

Cena uznawana przez analityków za cenę, która zatrzyma ruch kursu wymiany walut w górę. Jeśli poziom oporu zostanie przekroczony, analityk uzna, że cena instrumentu będzie nadal rosnąć.

Prawa strona

Oznacza oferowaną cenę sprzedaży (ask) w kursie walutowym. Na przykład w przypadku ceny 0,9630 - 0,9635 prawa strona to 0,9635. Klient dokonuje kupna po prawej stronie.

Kapitał ryzyka

Środki, które klient może zainwestować i które może stracić bez szkody dla swojej sytuacji.

Kumulacja

Pod koniec każdego dnia roboczego USG automatycznie przenosi (roluje) wszystkie pozycje otwarte do następnej daty spot. Mechanizm ten polega na jednoczesnym zamknięciu istniejącej pozycji i otwarciu nowej pozycji spot. USG dokona uznania lub obciążenia na rachunku klienta w zależności od różnicy stóp procentowych między walutą bazową a walutą kwotowaną oraz w zależności od pozycji klienta. Na przykład, jeśli klient ma pozycję długą w parze walutowej, dla której stopa overnight waluty bazowej jest wyższa niż waluty kwotowanej, klient wygeneruje niewielki zysk z pozycji przetrzymanych przez noc. Jeśli ma miejsce odwrotna sytuacja, rachunek klienta zostanie obciążony różnicą stóp procentowych. Podstawowa zasada jest taka, że jeśli klient ma pozycję długą w walucie o wyższej rentowności, powinien odnieść korzyści z inwestycji i uzyskać wyższy zwrot międzysesyjny niż cena pozycji krótkiej w walucie o niższej rentowności.

Uznanie z rolowania

Uznanie (w walucie bazowej) na rachunku klienta w wyniku międzysesyjnego rolowania pozycji długiej w walucie o wyższej rentowności.

Obciążenie z rolowania

Obciążenie rachunku klienta w wyniku międzysesyjnego rolowania pozycji krótkiej w walucie o niższej rentowności.

Utrzymanie pozycji

Utrzymanie pozycji otwartych w nadziei na zysk spekulacyjny.

[ TOP ]

S

Transakcja jednosesyjna

Transakcja realizowana w dniu jej zawarcia.

Sell Limit

Określa najniższą cenę, w której może zostać dokonana sprzedaż waluty bazowej w parze walutowej. Limit cenowy w zleceniu sell limit powinien być WYŻSZY od aktualnie oferowanej ceny kupna (Bid).

Sell Stop

Sell stop jest zleceniem oczekującym ze wskazaniem ceny NIŻSZEJ od aktualnie oferowanej ceny kupna (Bid) i jest ono aktywowane, gdy rynkowa cena kupna osiągnie lub spadnie poniżej wskazanego poziomu. Po aktywacji zlecenie sell stop staje się zleceniem rynkowym sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej.

Data rozliczenia

Data, do której wykonane zlecenie musi zostać rozliczone poprzez transfer instrumentów lub walut i środków między kupującym a sprzedającym.

Short

Otwarta pozycja utworzona przez sprzedaż waluty. Jeśli klient sprzedał EUR/USD, ma pozycję krótką w parze walutowej (sprzedał walutę bazową). Jeśli klient kupił EUR/USD, ma pozycję długą w parze walutowej, ale krótką w walucie USD. Transakcje wymiany walut mają pozycję długą w jednej walucie i pozycję krótką w drugiej walucie.

Pokrycie pozycji krótkiej

Kupno w celu zamknięcia pozycji krótkiej w określonej parze walutowej

Zaawansowany inwestor walutowy

Inwestor posiadający wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kapitał do handlu na rynku walutowym. Inwestor musi sam zdecydować, czy Forex jest odpowiednim środowiskiem inwestycyjnym dla jego celów.

Ryzyko państwa

(1) Ryzyko zwłoki w spłacie długu publicznego;
(2) Ryzyko przywłaszczenia aktywów posiadanych w innym państwie.

Spekulacja

Handel na rynku walutowym jest spekulacyjny w tym sensie, że nie ma gwarancji zysku z inwestycji. Mogą zaistnieć warunki, w których klient straci całość depozytu zabezpieczającego, co czyni handel FX wyjątkowo spekulacyjnym. Na rynku walutowym należy zatem ograniczać się do inwestowania kapitału ryzyka, czyli takiego, którego utrata nie zaszkodzi w nadmiernym stopniu sytuacji inwestora.

Spot Book

Okno USG spot book zawiera niezrealizowane pozycje międzysesyjne, transakcje wykonane w ciągu dnia i istniejące pozycje otwarte. Okno zawiera ważne informacje o pozycjach w każdej sekcji, w tym stawkę transakcji, bieżącą wartość transakcji, bieżący wskaźnik mark to market, zyski i straty, czas wykonania transakcji itd.

Spot

Spot lub data spot oznacza datę waluty transakcji kasowej, która przypada dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji. W przypadku dni wolnych od pracy (weekend lub święto), gdy banki w państwach walut z pary walutowej są zamknięte, data spot zostaje przesunięta na następną datę waluty, gdy banki są otwarte. W przypadku pary dolara amerykańskiego i dolara kanadyjskiego data spot przypada 1 dzień roboczy po dacie transakcji.

Cena/kurs spot

Aktualna cena pary walutowej na rynku kasowym.

Podstawa rozliczenia spot

Ujednolicona procedura rozliczeniowa dla transakcji walutowych, zgodnie z którą data waluty przypada 2 dni robocze od daty transakcji (zob. Spot).

Spread

Różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna waluty obcej.

Square

Sytuacja, w której u klienta występuje równowaga między kupnem i sprzedażą oraz nie ma żadnych otwartych pozycji.

Squawk Box

Głośnik podłączony do telefonu, często używany na pulpitach maklerskich.

Szterling

Funt brytyjski, zwany także 'kablem'.

Zlecenie stop-loss

Wydane przez klienta zlecenie zamknięcia pozycji, jeśli cena przesunie się w kierunku przeciwnym do pozycji o określoną liczbę pipów. Najczęściej zlecenia stop są wykonywane, gdy tylko rynek osiągnie lub przekroczy poziom ceny stop price ustalony przez klienta. Po jego wydaniu takie zlecenie stop będzie zleceniem oczekującym aż do momentu osiągnięcia ceny stop price. Zlecenia stop mogą służyć do zamknięcia pozycji (stop loss), odwrócenia pozycji lub otwarcia nowej pozycji. Najczęściej są używane do ochrony istniejącej pozycji (poprzez ograniczenie strat lub ochronę niezrealizowanych zysków). Gdy rynek osiągnie lub przekroczy cenę stop price, zlecenie zostanie aktywowane i USG wykona zlecenie po następnej dostępnej cenie. W odróżnieniu od zlecenia z limitem zlecenie stop nie gwarantuje wykonania w cenie stop price. Warunki rynkowe, w tym zmienność i brak wolumenu, mogą spowodować wykonanie zlecenia stop po cenie innej niż określona w zleceniu.

Poziom ceny stop price

Wprowadzona przez klienta cena aktywująca zlecenie stop-loss.

Sweep/Sweeping

Gdy klient USG ma zyski/straty w walucie innej niż dolar amerykański, zyski/straty muszą zostać przekonwertowane pod koniec każdego dnia roboczego na dolary amerykańskie po kursie wymiany obowiązującym w danym czasie (kursie konwersji). Ten proces określa się nazwą sweep. Do momentu sweepu zysków/strat wartość rachunku klienta może podlegać nieznacznym wahaniom wskutek zmian kursu wymiany waluty zysków i strat. Na przykład, jeśli klient ma zysk w jenach i jeśli wartość jena wzrośnie po zamknięciu pozycji, ale przed sweepem zysku na dolary, wartość rachunku zmieni się. Zmiana dotyczy tylko kwoty zysków/strat, więc jej wpływ jest minimalny.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to belgijska organizacja zapewniająca globalną sieć elektroniczną do rozliczania większości transakcji walutowych. Stowarzyszenie odpowiada również za ujednolicenie kodów walut do celów potwierdzeń i identyfikacji (np. USD = dolar amerykański, EUR = euro, JPY = jen japoński).

Swissy

Żargonowe określenie franka szwajcarskiego.

[ TOP ]

T

Korekta techniczna

Korekta ceny wynikająca nie z nastrojów na rynku, lecz z czynników technicznych, np. wolumenu i wykresów.

Wąski rynek

Rynek, na którym wolumen obrotu i płynność są niskie, a rozbieżność między ofertami sprzedaży a ofertami kupna jest większa niż zwykle.

Tick

Minimalna zmiana ceny, w górę lub w dół.

Tomorrow Next (Tom Next)

Jednoczesne kupno waluty z dostawą na następny dzień i sprzedaż w dacie spot lub vice versa.

Data transakcji

Data zawarcia transakcji.

Nadwyżka/Deficyt depozytu zabezpieczającego

Pozostałe środki umożliwiające klientowi otwarcie nowych pozycji lub zwiększenie kwoty istniejących pozycji = depozyt wartości rachunku. Jest to funkcja rozmiaru pozycji oraz zysków i strat w istniejącej pozycji. Jest graficznie przedstawiona jako górna krawędź żółtego poziomu na monitorze depozytu USG.

Platformy tradingowe

Oprogramowanie, które służy klientowi do złożenia zlecenia transakcji do wykonania w jego imieniu. USG Trader i MetaTrader to przykłady platform tradingowych.

Data transakcji

Data zawarcia transakcji.

Transakcja

Kupno lub sprzedaż kwot walutowych w wyniku wykonania zlecenia.

Kwotowanie dwukierunkowe

Dealer kwotuje klientowi cenę kupna i sprzedaży dla transakcji walutowych.

[ TOP ]

U

Pozycja niepokryta

Inne określenie pozycji otwartej.

Niezrealizowane zyski/straty

Niezrealizowane zyski/straty to zyski lub straty w aktualnych pozycjach otwartych w czasie rzeczywistym na podstawie bieżących kursów wymiany. UWAGA: Niezrealizowane zyski/straty są obliczane na podstawie ceny, którą klient musiałby przyjąć, aby zlikwidować pozycję. Na przykład, jeśli klient miałby długą pozycję w EUR/USD, musiałby sprzedać w oferowanej przez rynek cenie kupna. Zyski/straty są niezrealizowane do momentu zamknięcia pozycji. Następnie zyski/straty są dodawane do lub odejmowane od środków w depozycie, aby wygenerować nową kwotę środków w depozycie.

Up Tick

Transakcja wykonana w cenie wyższej niż poprzednia transakcja.

Dolar amerykański

Prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych.

Platforma tradingowa USG Demo

USG prowadzi platformę tradingową w wersji demo, która jest dokładną repliką Internetowej platformy tradingowej USG używanej przez uprawnionych klientów USG z depozytem zabezpieczającym w celu zawierania z USG kontraktów kupna i sprzedaży waluty. Platforma demo pozwala potencjalnym klientom USG zaznajomić się z funkcjami platformy bez ryzykowania kapitałem w transakcjach kontraktowych. Ponieważ platforma nie realizuje faktycznych transakcji ani kontraktów, wygenerowane zyski lub straty nie są kumulowane i nie są wiążące dla klienta demo. Platforma ta funkcjonuje jedynie do celów demonstracyjnych.

Internetowa platforma tradingowa USG

Oprogramowanie używane przez uprawnionych klientów USG do zawierania transakcji walutowych w celu spekulacji w zakresie zmian kursów wymiany walut. Platforma ta określana jest również skróconą nazwą 'USG'. Wszystkie transakcje zrealizowane na Internetowej platformie tradingowej USG stanowią prawnie wiążące kontrakty dla klientów zgodnie z Umową klienta i innymi dokumentami podpisanymi przez klienta.

Pasek menu USG

Pasek w oknie USG umożliwiający klientom dostęp do różnych okien USG, zmianę ich formatu i rozmieszczenia, w tym okien Raportów klienta, Wykresów, Spot Book itd. Klient ma tam również dostęp do okna Pomocy USG.

Ostrzeżenie o ryzyku USG

Oświadczenie USG o ryzyku prezentuje czynniki ryzyka związane z otwarciem rachunku w USG. Wszyscy klienci posiadający udziały finansowe w USG mają obowiązek przeczytać i podpisać ten dokument przed otwarciem rachunku.

Pasek tytułu USG

Pasek na górze okna USG z numerem wersji USG i zegarami wielostrefowymi.

Ikony paska narzędzi USG

Ikony automatycznie wyświetlane w oknie USG dające użytkownikowi dostęp do Powiadomień, Stanu rachunku, Pozycji otwartej, Zleceń oczekujących, Spot Book i okna Pomocy już po jednym kliknięciu.

Okno USG

Termin określający całą przestrzeń na ekranie komputera klienta, gdzie znajdują się wszystkie pozostałe okna USG. Pozwalają one klientowi monitorować pozycje, zyski i straty, zlecenie oczekujące, Spot Book, wykresy itd.

[ TOP ]

V

Data waluty

W przypadku kontraktów walutowych jest dzień, w którym obie strony wymieniają walutę będącą przedmiotem kupna lub sprzedaży. Kompletny opis znajduje się w rozdziale o handlu. W przypadku transakcji spot jest to data przypadająca dwa dni robocze po dacie transakcji w państwie banku dostarczającego kwotowania określające datę waluty spot. Jedynym wyjątkiem od tej ogólnej reguły jest przypadek, gdy data spot w ośrodku kwotowania zbiega się z dniem wolnym od pracy w kraju lub krajach danych walut obcych. Data waluty przesuwa się wówczas o jeden dzień. Zapytujący jest stroną, która musi upewnić się, że jej data spot zbiega się w czasie z datą spot zastosowaną przez respondenta. Wymagalność w następnym miesiącu musi przypadać w odpowiednim dniu w odpowiednim miesiącu kalendarzowym. Jeśli data w następnym miesiącu przypada na dzień niebankowy w jednym z ośrodków, datą waluty będzie następny dzień roboczy wspólny dla obu ośrodków. Korekta wymagalności dla danego miesiące nie ma wpływu na inne daty waluty. Będą one przypadać w pierwotnym odpowiednim dniu, jeśli jest to dzień roboczy. Jeśli ostatnia data spot przypada na ostatni dzień roboczy w miesiącu, daty w następnym miesiącu również przypadną na ostatni dzień roboczy. Data ta jest również nazywana datą wymagalności.

[ TOP ]

W

Dzień roboczy

Dzień, w którym banki komercyjne prowadzą działalność, poza sobotą i niedzielą, w głównym finansowym ośrodku państwa, na którego walutę przyjmowana jest pozycja.

[ TOP ]
O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie