CENTRUM EDUKACYJNE

PODSTAWOWE ANALIZY

Rozumienie analizy podstawowej

Dwa podstawowe podejścia do analizy rynków walutowych to analiza podstawowa i analiza techniczna. Podstawowe wskaźniki skupiają się na teoriach finansowych i gospodarczych, a także wydarzeniach politycznych, określając siły podaży i popytu. Jedną różnicą pomiędzy wskaźnikami podstawowymi i technicznymi jest to, że analiza podstawowa bada przyczyny ruchów rynkowych, natomiast analiza techniczna bada efekty ruchów rynkowych.

Analiza podstawowa składa się z badania wskaźników makroekonomicznych, rynków aktywów i względów politycznych, jednocześnie oceniając relacje jednej waluty do drugiej. Wskaźniki makroekonomiczne obejmują wykresy, takie jak stopy wzrostu, takie jak Produkt Krajowy Brutto, stopy procentowe, inflacja, bezrobocie, podaż pieniądza, rezerwy dewizowe i produktywność. Rynki aktywowe składają się z akcji, obligacji i własności. Względy polityczne mają wpływ na poziom zaufania do rządu narodowego, atmosferę stabilności i poziom pewności.

Czasem rządy stają na drodze sił rynkowych i wpływają na waluty, interweniując, aby nie odchylały się znacząco od pożądanych poziomów. Interwencje walutowe przeprowadzają banki centralne i zazwyczaj mają spory, choć tymczasowy, wpływ na rynki FX. Bank Centralny może podjąć jednostronne działania zakupu/sprzedaży własnej waluty w parze z inną walutą lub wziąć udział w skoordynowanej interwencji z innymi bankami centralnymi w celu osiągnięcia wyraźniejszego efektu. Należy także pamiętać, że pewne kraje są w stanie nieznacznie wpływać na własne waluty, zaledwie wspominając o interwencji lub grożąc interwencją. Następująca lista to kluczowe amerykańskie wskaźniki gospodarcze:

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący to ważna część międzynarodowych danych handlowych, ponieważ to najszerzej zakrojony pomiar sprzedanych i zakupionych towarów, usług, płatności odsetek i jednostronnych transferów. Na rachunku bieżącym znajduje się bilans handlowy. Ogólnie deficyt na rachunku bieżącym może osłabić walutę.

Bilans handlowy

Bilans handlowy odzwierciedla różnicę pomiędzy eksportem i importem towarów danego kraju. Pozytywny bilans handlowy lub nadwyżka ma miejsce, gdy eksport danego kraju przekracza import. Ujemny bilans handlowy lub deficyt ma miejsce, gdy więcej się importuje niż eksportuje.

Gracze na rynku Forex uważnie przypatrują się bilansom handlowym ze względu na wpływ, jaki mogą wywrzeć. Często wykorzystuje się je jako całościową ocenę działalności gospodarczej danego kraju lub regionu. Działania eksportowe odzwierciedlają nie tylko konkurencyjną pozycję danego kraju, ale także siłę jego gospodarki za granicą. Trendy w działaniach importowych pokazują siłę krajowej działalności gospodarczej.

Kraj, który doświadcza znaczącego deficytu salda handlowego zazwyczaj ma słabszą walutę. Jednak może to być kompensata wpływającej inwestycji finansowej.

Wskaźnik środków trwałego użytku

Zamówienia środków trwałego użytku to pomiar złożonych nowych zamówień u krajowych producentów środków trwałego użytku z dostawą natychmiastową lub w przyszłości. Miesięczny procent zmian odzwierciedla wskaźnik zmian tych zamówień.

Wskaźnik środków trwałego użytku to główny wskaźnik trendów sektora produkcyjnego. Wzrastająca liczba zamówień środków użytku trwałego wiąże się normalnie z silniejszą krajową działalnością gospodarczą i może prowadzić w krótszym okresie do zwiększenia stóp procentowych, co zazwyczaj wzmacnia walutę.

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to najszerszy dostępny pomiar łącznej siły gospodarczej. To wskaźnik wartości rynkowej wszystkich towarów i usług produkowanych w kraju. PKB ogłasza się co kwartał. To wskaźnik uważnie obserwowany, ponieważ to on przede wszystkim odzwierciedla siłę gospodarczą.

Raport PKB publikuje się trzykrotnie: 1) wczesna publikacja (pierwsza); 2) wstępna publikacja (1 poprawka); i 3) ostateczna publikacja (2 i ostatnia poprawka). Wymienione publikacje wywierają zazwyczaj duży wpływ na rynki.

Wraz z wysokim poziomem PKB zazwyczaj oczekuje się wyższych stóp procentowych, co bywa pozytywnym zwiastunem dla odpowiedniej waluty, przynajmniej w krótkim okresie, o ile nie występuje presja inflacyjna.

Oprócz wskaźnika PKB istnieją deflatory PKB, które mierzą zmianę cen zarówno w sumie PKB, jak i dla każdej części składowej. Deflatory PKB to kolejny kluczowy wskaźnik inflacji obok wskaźnika CPI. W przeciwieństwie do CPI deflatory PKB nie są stałym koszykiem towarów i usług, co oznacza, że zmiany w schematach konsumpcyjnych lub wprowadzenie nowych towarów lub usług zostaną odzwierciedlone w deflatorach.

Pozwolenia na budowę

Wskaźnik wydanych pozwoleń na budowę mierzy liczbę wydanych pozwoleń na rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych (domów i mieszkań) w każdym miesiącu. Maklerzy uważnie śledzą wskaźnik wydanych pozwoleń na budowę, ponieważ wskazuje on ogólny charakter atmosfery gospodarczej. Wysoki poziom działalności budowlanej zazwyczaj wiąże się z podwyższoną działalnością gospodarczą i może być oznaką krótkoterminowego podwyższenia stóp procentowych.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) to wskaźnik inflacji. Pokazuje on średni poziom cen stałego koszyka towarów i usług zakupionych przez konsumentów.

CPI to główny wskaźnik inflacyjny, ponieważ zakupy konsumentów odpowiadają za niemal dwie trzecie działalności gospodarczej. Rosnący wskaźnik CPI często wskazuje na późniejsze krótkoterminowe podwyższenie stóp procentowych, co w krótkim okresie czasu może być korzystne dla waluty. Jeśli jednak inflacja staje się problemem długoterminowym, zaufanie do waluty w końcu osłabnie, podobnie jak ona sama.

Poziom zatrudnienia i warunki płac

Payroll Employment, czyli raport o poziomie zatrudnienia i warunkach płac (znany także jako Labour report, czyli raport o rynku pracy) jest obecnie postrzegany jako najważniejszy ze wszystkich amerykańskich wskaźników gospodarczych. Zazwyczaj publikuje się go w pierwszy piątek miesiąca. Raport dostarcza wszechstronną analizę gospodarki i bada liczbę osób zatrudnionych jako pracownicy przez właścicieli pozarolniczej działalności gospodarczej i urzędy. Miesięczne zmiany w poziomie zatrudnienia odzwierciedlają liczbę netto utworzonych lub zlikwidowanych miejsc pracy w ciągu miesiąca. Wiele osób śledzi raport o poziomie zatrudnienia i warunkach płacy jako istotny wskaźnik działalności gospodarczej.

Duże wzrosty poziomu zatrudnienia postrzega się jako oznaki silnej działalności gospodarczej, które w ostateczności mogą doprowadzić do podwyższenia stóp procentowych, co ogólnie ma dobry wpływ na walutę, przynajmniej w krótkim okresie. Jeśli jednak ocenia się, że presja inflacyjna rośnie, w długotrwałym okresie może to się okazać szkodliwe dla waluty.

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI) mierzy miesięczne zmiany w cenach hurtowych i dzieli się na towary, przemysł i etap produkcyjny.

Indeks PPI to ważny wskaźnik inflacyjny, ponieważ mierzy on zmiany w cenach w sektorze produkcyjnym — a inflacja na poziomie producentów często jest bezpośrednio przekazywana konsumentom.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie