ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

សេចក្ដីផ្ដើម

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងការរៀបចំការជួញដូរ ដែលបញ្ជូនទៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក ឬ កម្មវិធីជួញដូរ។

USGFX បានបង្កើតក្រុមជាមួយ Trading Central ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអតិថិជននូវព័ត៌មាន និងទិន្នន័យថ្មីៗបំផុត ការវិភាគបែបបច្ចេកទេសដែលឈ្នះរង្វាន់ និងការរៀបចំការជួញដូរដ៏មានតម្លៃ។

តើ Trading Central ជាអ្វី?

Trading Central គឺជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាសាកលដែលឈានមុខគេ ហើយការវិភាគបែបបច្ចេកទេសនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន Forex គឺជាជំនាញរបស់ស្ថាប័ននេះ។ ជាមួយនឹងការិយាល័យ និងការវិភាគនៅជុំវិញពិភពលោក ពួកគេគឺជាអ្នកឯកទេសដែលផ្ដល់នូវការវាយតម្លៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជួញដូរ។
ដូច្នេះ ទោះបីជាអ្នកជាអ្នកជួញដូរដែលមានបទពិសោធន៍ ឬ ជាអ្នកជួញដូរដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមក្ដី ការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគដែលអ្នកទទួលបានតាមរយៈ USGFX គឺជាអ្វីមួយដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការជួញដូររបស់អ្នក។

នេះជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាន បើសិនអ្នកជាអតិថិជនរបស់ USGFX ៖

របាយការណ៍វិភាគបែបបច្ចេកទេសដែលឈ្នះរង្វាន់ ត្រូវបានអ៊ីមែលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

របាយការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយ ការដឹកនាំអ្នកវិភាគរបស់ Trading Central និងផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយច្បាស់លាស់ អំពីការបង្កើតការជួញដូរនៃគូរូបិយប័ណ្ណធំៗ។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ និងបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ ប្រកបដោយការយល់ដឹង។
ការស្រាវជ្រាវបែបបច្ចេកទេសលើបណ្ដាញ

ពាក្យស្នើសុំតាមគេហទំព័រ អាចឱ្យអ្នកចូលមើលការស្រាវជ្រាវជាសាកលរបស់ Trading Central ដោយផ្ទាល់ នៅពេលវាអាប់ដេតកម្រិតបច្ចេកទេស គោលដៅ និងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលានៅលើ FX ផលិតផល និងសន្ទស្សន៍នៅថ្ងៃជួញដូរ។ ផតថលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានការវិភាគបែបបច្ចេកទេសទាន់សភាពការណ៍ ដើម្បីឱ្យអ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។
កម្មវិធីជំនួយ MT4

ដំឡើងកម្មវិធីជំនួយ USGFX Trading Central នៅលើកម្មវិធី MT4 របស់អ្នក និងទទួលបានការវិភាគបែបបច្ចេកទេសទាន់សភាពការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗ ដោយផ្ទាល់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរប្រកបដោយការយល់ដឹង តាមរបៀបដែលងាយបំផុត នៅពេលមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យថ្មីៗ ដែលចូលទៅ ក្នុងកម្មវិធីជួញដូររបស់អ្នក។
ForexTV

ស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយផ្នែកទីផ្សារបន្ដផ្ទាល់ពីការិយាល័យជួញដូរភាគហ៊ុននៃទីក្រុងញូវយ៉ក។ ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីទីផ្សារ និងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅទីនេះ!
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ