ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

ការស្រាវជ្រាវបែបបច្ចេកទេសលើបណ្ដាញ

ទទួល​បានរង្វាន់​សំខាន់​របស់ Trading Central ដែលបានឈ្នេះរង្វាន់​លើ​ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់​ការវិភាគ​តាម​បច្ចេកទេស​លើ​ផតថល​បណ្ដាញ នៅពេល​ដែល​អ្នក​មាន​គណនី​ជួញដូរ​ផ្ទាល់​ជាមួយ USGFX។

  • រ៉ាប់រង ឬ​ក្ដោប​លើ​សញ្ញាប័ណ្ណ​ 15 ប្រភេទ​ដែល​មាន​ការជួញដូរ​ច្រើន​បំផុត​ដែលរួម​មាន FX និង CFDs។
  • រហូត​ដល់ 150 អត្ថបទ​ដែល​បោះពុម្ពផ្សាយ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ (24ម៉ោង/ថ្ងៃ, 5 ថ្ងៃ/សប្ដាហ៍)។
  • អត្ថបទ​រួមមាន​ សេចក្តីអធិប្បាយ គំនូសតាង សញ្ញាព្រួញ​បង្ហាញ​ទិសដៅ កម្រិត​នៃ​ការចំណេញផលប្រយោជន៍/ការខាត​ផលប្រយោជន៍ និង​គោលដៅ​តម្លៃ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់​ការវិភាគ​តាម​បច្ចេកទេស​ Trading Central មាន​លក្ខណៈ​ឯករាជ្យ ដោយ​មាន​ការតម្រង់​ឱ្យ​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​នឹង​ផលប្រយោជន៍​របស់​អ្នកវិនិយោគ និង​អ្នកជួញដូរ ហើយ​និង​មិន​មាន​វិវាទធនាគារកិច្ច​វិនិយោគ។

នេះ​គឺ​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​មាន​តម្លៃ​​សម្រាប់​អ្នកជួញដូរ​មួយ​ចំនួន និង​មាន​ការផ្ដល់ជូន​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ដល់​អតិថិជន​របស់ USGFX។

បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​រួចហើយ?
មិន​ទាន់បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​រួចហើយ?

អ្នក​ចង់​ពិនិត្យមើល​ការរៀបចំ​ជួញដូរ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជំនួយ MT4 របស់អ្នក?
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ