درباره ما

مقررات

Union Standard International Group Limited (USG UK) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) with the FCA Firm Reference Number (FRN) 798776.

Union Standard International Group Ltd (USG Global) is licensed to deal in securities by Vanuatu Financial Service Commission under No. 41706.

به عنوان بروکر تبادلات ارز خارجی و کارگزاری سی اف دی ، یو اس جی فارکس(USGFX ) پایبند به سرمایه مورد نیاز و انجام روش های داخلی شامل مدیریت ریسک، آموزش کارکنان به طور منظم، و حسابداری محض و حسابرسی فرآیندها است.

اطلا عات موجود در این سایت جهت ساکنان ایالات متحده یا ژاپن نیست، و برای توزیع و استفاده هر فردی در هر کشور ی یا حوزه قضایی که در آن نظارت USGFX مورد نیاز است ،در نظر گرفته نشده است

وجوه تفکیک شده

وجوه مشتری در یک حساب تراست Trust تفکیک شده در بانک مشترک المنافع استرالیا نگهداری خواهد شد ، بصورتی جدا از حساب ها و سرمایه شرکت.

وجوه سرمایه تحت نظارت شدید و مطابق با قوانین سخت نظارتی، الزامات و دستورالعمل ها تاسیس شده است.

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته