អំពី​យើង

បទបញ្ជា

Union Standard Group (USGFX) ស្ថិត​ក្រោមការគ្រប់គ្រងពី​គណកម្មការ​មូលបត្រ និង​វិនិយោគទុន​អូស្ត្រាលី (ASIC) និង​ទទួលបាន​អាជ្ញាបណ្ណ​បម្រើ​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អូស្ត្រាលី (AFSL)។

លេខ AFSL របស់យើង​គឺ 302792។

ក្នុងនាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី​ទីផ្សារ​រូបិយបណ្ណ​ និង CFD ដែល​មាន​ការគ្រប់គ្រង​ត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុន USGFX ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដើមទុនកាតព្វកិច្ច និង​អនុវត្តតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង​នានា​ដែល​រួមមាន ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ការបណ្ដុះបណ្ដាល​បុគ្គលិក​ជា​ប្រចាំ និងដំណើរការ​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់។

The information on this site is not directed at residents of the United States or Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where USGFX is required to be regulated.

ទុនដែលទុកដាក់​នៅដោយឡែក

មូលនិធិ​របស់​អតិថិជន ត្រូវបានទុកដាក់​នៅ​ក្នុង​គណនីមរតក​ដាច់ដោយឡែក​​ នៅធនាគារ Commonwealth Bank of Australia​ដែលផ្តាច់​ចេញ​ពី​គណនី និង​មូលនិធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។

មូលនិធិ​​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្កើត និង​ត្រួតពិនិត្យតាមដាន ​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​វិធាន លក្ខខណ្ឌ និង​គោលការណ៍​ច្បាប់​យ៉ាងហ្មត់ចត់។

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ