អំពី​យើង

ក្រុមការងារ​ស្រាវជ្រាវរបស់​យើង

USGFX បាន​សហការ​​ជាមួយ​នឹង Trading Central (ត្រេឌីង សេនត្រល) ដើម្បី​ផ្តល់ជូន​អតិថិជន​របស់ខ្លួន​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ទិន្នន័យ​ថ្មីៗ​បំផុត ការវិភាគ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស និង​ការ​រៀបចំ​ការជួញដូរ។

Trading Central មាន​កំណត់ត្រា​តាមដាន​ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ​ក្នុង​ការផ្ដល់​ការវាយតម្លៃ​ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាពី​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ។ គេផ្ដល់​នូវ​ការយល់ឃើញ​អំពី​បញ្ហា​ទីផ្សារ និង​ចំណេះដឹង​ដែល​អាស្រ័យ​លើ​បទពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ដែល​ទទួល​បាន​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ជួញដូរ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារល្បីៗ និង​តាមរយៈ​ទំនាក់ទំនង​របស់​ខ្លួនជាមួយ​ដៃគូ​សំខាន់ៗ។

ដៃគូ​ទាំងនេះ រួមមាន​ ៖

  • Bloomberg
  • Dow Jones Newswire
  • Interactive Data Real Time Services
  • Thomson Reuters

សមាជិក USGFX មាន​បុព្វសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​របស់ Trading Central ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មិន​ទាន់​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​របស់ USGFX ទេ​ឬ? ចូល​ជា​សមាជិក​ឥឡូវនេះ – វា​ឥតមានគិតថ្លៃ​អ្វី​ទាំងអស់

ចុះឈ្មោះ​បើក​ប្រើ​នៅ​ត្រង់នេះ
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ