មណ្ឌល​សិក្សា

POWERFUL TRADING TOOLS, ALERTS AND SIGNALS

To compliment the premium education, training and mentoring our clients receive from the TradersClub FX Trading Course, we also provide some of the most powerful and smartest trading tools, alerts and signals so that the technology you are using is second to none!

As a USGFX TradersClub client, you will have special access to customise your alerts and signals on our Trading Central portal, allowing you to analyse and monitor, with the greatest precision, the currencies, commodities and indices you are interested in.

Here are some of the trading tools you will receive.

  • Award-winning technical analysis - 2 reports in your inbox daily!
  • Trading alerts - plugged in directly to your MT4 platform!
  • 150 trading signals a day via live feed!
  • Daily Market Wrap Video - streamed to you every morning!

របាយការណ៍វិភាគបែបបច្ចេកទេសដែលឈ្នះរង្វាន់ ត្រូវបានអ៊ីមែលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

របាយការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយ ការដឹកនាំអ្នកវិភាគរបស់ Trading Central និងផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយច្បាស់លាស់ អំពីការបង្កើតការជួញដូរនៃគូរូបិយប័ណ្ណធំៗ។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ និងបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ ប្រកបដោយការយល់ដឹង។
ការស្រាវជ្រាវបែបបច្ចេកទេសលើបណ្ដាញ

ពាក្យស្នើសុំតាមគេហទំព័រ អាចឱ្យអ្នកចូលមើលការស្រាវជ្រាវជាសាកលរបស់ Trading Central ដោយផ្ទាល់ នៅពេលវាអាប់ដេតកម្រិតបច្ចេកទេស គោលដៅ និងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលានៅលើ FX ផលិតផល និងសន្ទស្សន៍នៅថ្ងៃជួញដូរ។ ផតថលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានការវិភាគបែបបច្ចេកទេសទាន់សភាពការណ៍ ដើម្បីឱ្យអ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។
កម្មវិធីជំនួយ MT4

ដំឡើងកម្មវិធីជំនួយ USGFX Trading Central នៅលើកម្មវិធី MT4 របស់អ្នក និងទទួលបានការវិភាគបែបបច្ចេកទេសទាន់សភាពការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗ ដោយផ្ទាល់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរប្រកបដោយការយល់ដឹង តាមរបៀបដែលងាយបំផុត នៅពេលមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យថ្មីៗ ដែលចូលទៅ ក្នុងកម្មវិធីជួញដូររបស់អ្នក។
ForexTV

ស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយផ្នែកទីផ្សារបន្ដផ្ទាល់ពីការិយាល័យជួញដូរភាគហ៊ុននៃទីក្រុងញូវយ៉ក។ ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីទីផ្សារ និងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅទីនេះ!

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ