ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

ការវិភាគ​ទីផ្សារ​ប្រចាំសប្តាហ៍

បើក​កម្មវិធី​វិភាគ​ទីផ្សារ​ប្រចាំសប្ដាហ៍ ហើយធ្វើផែនការ​សប្ដាហ៍​ជួញដូរ​របស់អ្នក​​ទៅមុខ​ដោយ​មាន​សង្ខេប​អំពី​កម្មវិធី​/ព្រឹត្តិការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ និង​ផលប៉ះពាល់​ធំៗ​របស់​វា​លើ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ។

អ្នកវិភាគ​របស់​យើង​នឹង​បង្ហាញ​ចំណុច​សំខាន់ៗ​របស់​អ្នក​ផ្ដល់សន្ទនិយភាព​លើ​ទីផ្សារ​ធំៗ (អ្នកមានលុយ និង​មាន​អំណាច​ធំៗ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ) ដើម្បីឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​គំរូ​រូបភាព​ល្អ​មួយ​នៃ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​រំពឹងទុក​នៅ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​ខាង​មុខៗ!

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ